Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javne ustanove „STANOUPRAVA“ Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora  Javne ustanove „STANOUPRAVA“ Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene  novine F BiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 60. Pravila JU „Stanouprava“ Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 14/17 i 5/20) i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać  („Službeni glasnik Grada  Bihać“, broj 5/20), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

 

 

I NADZORNI ODBOR                          

  -     član iz reda predstavnika Osnivača – 1 (jedan)

 

Integralni tekst Javnog oglasa može se preuzeti ovdje.

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ .

         Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma posljednje objave javnog oglasa.

 

 

                                                                      

 

                     Gradonačelnik

           Šuhret Fazlić