Grad Bihać

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2.,5.,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije broj: 01-11-183 od 30.10.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje:

 

J A V N I  OGLAS


o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje stambenog/stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja spratnosti P+4 u naselju Repušine u Bihaću


Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća. 

Kompletan Javni oglas možete preuzeti na slijedećem linku:

             Javni oglas prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta