Grad Bihać

Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradu Bihać

Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradu Bihać

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Bihać, o b j a v lj u j e


JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Gradu Bihać