Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona br. 14/17 i 15/20), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), uz prethodno pribavljenu saglasnost Službe za finansije, privredu i poljoprivredu od 20.03.2024.godine, sekretar Gradskog vijeća Bihać objavljuje


J A V N I    K O N K U R S

za prijem državnog službenika na određeno vrijeme


I-NAZIV RADNOG MJESTA


01. Stručni saradnik za stručno-operativne poslove Gradskog vijeća......1 izvršilac


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma posljednje objave javnog konkursa.                                   

Kompletan Javni konkurs se nalazi na slijedećem linku: