Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 14/17 i 15/20), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 23/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje


J A V N I   K O N K U R S
za prijem državnog službenika na određeno vrijeme,
na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova


Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove,

Broj izvršioca.......................................................................................1 (jedan)


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu "Oslobođenje".

                      

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.