Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona br. 14/17 i 15/20),  člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17) Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje,

 

J A V N I    K O N K U R S

za prijem državnog službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana

u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova  1. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove i obračun u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu,

Broj izvršioca.......................................................................................1 (jedan)

 

Više o konkursu u slijedećem dokumentu:


KONKURS na određeno vrijeme str.savj. za račun.finansije