Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 14/17 i 15/20), člana 2. i člana 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje


J A V N I  K O N K U R S
za prijem državnog službenika na određeno vrijeme,
na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova


Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko - pravne i geodetske poslove 

broj izvršioca......................................................................................................1 (jedan)


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog konkursa u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.