Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni konkurs za prijem državnog službenika  na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", br. 14/17 i 15/20), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje


J A V N I  KONKURS
za prijem državnog službenika  na određeno vrijeme,
na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova


Stručni saradnik za pravne poslove u Službi za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

broj izvršioca.......................................................................................1 (jedan)


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u Dnevnom listu "Oslobođenje" (08.09.2022.).


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.