Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona br. 14/17 i 15/20),  člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17) Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje,

 

J A V N I    K O N K U R S

za prijem državnih službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana

u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

I NAZIV RADNOG MJESTA

 

  1. Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove,

Broj izvršioca.......................................................................................1(jedan)

  1. Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove,

Broj izvršioca.......................................................................................1(jedan)

  1. Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina u Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove,

Broj izvršioca......................................................................................1(jedan)

  1. Urbanističko-građevinski inspektor u Službi za inspekcijske poslove

Broj izvršioca.....................................................................................1(jedan)

  1. Saobraćajni inspektor u Službi za inspekcijske poslove

Broj izvršioca.....................................................................................1(jedan)

  1. Stručni saradnik za privredu i promociju Grada u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu

Broj izvršioca......................................................................................1(jedan)


Kompletan konkurs možete preuzeti na slijedećem linku:

KONKURS na određeno vrijeme 05.12.2023.godine