Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću "Vodovod" d.o.o. Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH" broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod" d.o.o. Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihać" broj 6/22), vršilac dužnosti gradonačelnika Grada Bihaća,  raspisuje 


J A V N I     K O N K U R S
za izbor i imenovanje predsjednika
Nadzornog odbora u Javnom preduzeću "Vodovod" d.o.o. Bihać


Pozicije u Nadzornom odboru: 

a) predsjednik Nadzornog odbora ............................................................................... 1 (jedan)


Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".  

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.


Vršilac dužnosti gradonačelnika
Jasmina Ćoralić   

Integralni tekst Javnog konkursa možete pogledati ovdje.