Grad Bihać

Javni Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

Javni Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova  Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

        Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 6/22), Gradonačelnik Grada Bihaća,  raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

 

I Pozicije u Nadzornom odboru:

a) predsjednik Nadzornog odbora ..................................................................... 1 (jedan)

b) član Nadzornog odbora ..................................................... ........................... 2 (dva)

 

      Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.


Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na slijedećem linku: 

Javni konkurs Komrad