Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH" broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. Statuta Javnog preduzeća "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać ("Službeni glasnik Općine Bihać" br. 15/11 i 4/14 i "Službeni glasnik Grada Bihaća" br. 6/15 i 12/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje


JAVNI  KONKURS
za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora
u JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać


I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ..........................................................................1 (jedan)


Javni konkurs će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje".

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.


Po ovlaštenju broj: 02/1-30-2786/22
od 17.05.2022. godine           
Jasmina Ćoralić               


Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.