Grad Bihać

Javni Konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP

Javni Konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 29. Statuta Javnog preduzeća „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 14/15 i 15/22), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

                                                                                                              JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora

 u JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

 

 

I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ..................................................1 (jedan)

- članova.........................................................2 (dva)


Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

Kompletan Javni Konkurs možete preuzeti na slijedećem linku:

JAVNI KONKURS-Nadzorni odbor JP Aerodrom Bihać