Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Uprave Javnog preduzeća "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o.Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Uprave  Javnog preduzeća

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", br.8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačka 3. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15 i 75/21), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br: 34/03 i 65/13), člana 66. Statuta Javnog preduzeća "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o. Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 3/22) i  Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora kao Uprave Javnog preduzeća „Agencija za razvoj Grada Bihaća“d.o.o.Bihać, broj: 03-04-25/24 od 09.04.2024.godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o. Bihać, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Uprave

Javnog preduzeća "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o.Bihać

1. Pozicija:

-Izbor i imenovanje  direktora Uprave Javnog preduzeća  „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o.Bihać

Javni konkurs će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz".      

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave.


Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na slijedećem linku:


Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Uprave Javnog preduzeća "Agencija za razvoj Grada Bihaća" d.o.o.Bihać