Grad Bihać

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP ”AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE  DIREKTORA JP ”AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačka 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH“ br. 81/15), člana 48. Statuta JP ''AERODROM BIHAĆ'' d.o.o. Bihać (Sl. Glasnik Grada Bihaća Broj 14/15) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JP ''AERODROM BIHAĆ'' d.o.o. Bihać broj NO-11-1/21 od 11.05.2021. godine, Nadzorni odbor raspisuje:


JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JP ”AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać


Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP ''AERODROM BIHAĆ'' d.o.o. Bihać.

Izbor i imenovanje direktora se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Integralni  tekst javnog konkursa može se preuzeti ovdje.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.


                                                                            JP ”AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać

                                                                                              Nadzorni odbor