Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP RTV Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP RTV Bihać

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP “RTV Bihać“ d.o.o. Bihać broj: 144-03/21 od 22.04.2021.godine, člana 8. stav (1) tačka d) i člana 26. stav (1) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 72. Statuta JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać(„Službeni Glasnik Općine  Bihać“ broj:8/10 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj:10/15), Nadzorni odbor JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać raspisuje: 


JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać


U Odbor za reviziju JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać bira se 1 (jedan) član na period od 4(četiri) godine.


Cjelokupan tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici JP "RTV  Bihać" d.o.o. Bihać www.radiobihac.com ili ovdje.


Rok za podnošenja prijava počinje teći narednog dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH.
                                                                                         JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

                                                                                                  Nadzorni odbor

                                                                                                    Predsjednica

                                                                                                    Seada Saltaga