Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

        Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog  preduzeća „Vodovod“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 6/22, 5/24) Gradonačelnik Grada Bihaća,  raspisuje 


J A V N I     K O N K U R S

za izbor i imenovanje člana

Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać


I Pozicije u Nadzornom odboru: 

a) član Nadzornog odbora ............................................................................................1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Dnevni avaz”.      

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.


Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na slijedećem linku: 

Javni konkurs član NO Vodovod