Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

Javni konkurs  za izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Broj: 04/1-04-147/22

Bihać, 10.01.2022.godine

 

          Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“, br: 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 7/15, 13/17, 10/18 i 4/21), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

 

 

J A V N I     K O N K U R S

za izbor i imenovanje člana

Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću „Komrad“ d.o.o. Bihać

 

I Pozicija u Nadzornom odboru:

a) Član Nadzornog odbora ..................................................................................1 (jedan)

 

II Opis pozicije:

Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:

a)      priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini

b)     priprema Etički kodeks u suradnji s Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini

c)      vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini

d)     razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki s aspekta njegove usaglašenosti s važećim propisima i nadzire njegovu sprovedbu

e)      daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti

f)      predlaže Skupštini način pokrića gubitka

g)     daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH

h)     daje upute direktoru za sprovođenje preporuka u vezi s uočenim nepravilnostima

i)       organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja u skladu s važećim zakonima o računovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva

j)       usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva s bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora

k)     podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

l)       podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima i prijedlog godišnjeg plana poslovanja

m)    podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja

n)     vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga  i dokumentacije

o)     daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu

p)     nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora

q)     vrši neposredni nadzor nad sprovođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH (interna kontrola)

r)      redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu

s)      obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

 

III Mandat i naknada za rad:

Predsjedniku ili članu Nadzornog odbora koji se imenuje umjesto razrješenog člana, u slučaju da se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

Za svoj rad u Nadzornom odboru član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu iz sredstava Društva, čiju visinu utvrđuje Skupština Društva.

 

IV Opći uslovi:

Kandidati za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane Zakonom:   

a)      da je državljanin BiH,

b)     da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije  objave javnog konkursa,

d)     da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (uvjerenje nadležnog MUP-a), niti da se protiv njega vodi krivični postupak (uvjerenje nadležnog suda),

f)      da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

g)     da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija,

h)     da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

i)       da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,

j)       da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesinalnom odnosu s društvom u kojem aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora.

V Posebni uslovi:

1)     Posebni uslovi  koje, u skladu sa Statutom Društva, moraju ispunjavati kandidati za

člana Nadzornog odbora su:

a)      Visoka stručna sprema -VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne, ekonomske, tehničke ili biotehničke struke,

b)      najmanje 5 godina radnog staža u struci.

2)  Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i sljedeći kriteriji:

a)  stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova finansijskog nadzora,

b)    sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti Društva

c)      prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,

d)     sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka,

e)      rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

 

VI Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti:

a) prijavu kandidata na javni konkurs, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje,

b) kraću biografiju,

c) adresu i kontakt telefon,

d) dokaz o školskoj spremi,

e) dokaz o radnom iskustvu u struci,

f) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

g) izvod iz matične knjige rođenih,

h) preporuku poslodavca,

i) druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa (ovjerene izjave o ispunjavanju općih uslova iz alineje c), d), f), g), h), i) i j) javnog konkursa).

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz alineje e) bit će dužan dostaviti samo kandidat koji bude predložen za konačno imenovanje.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

 

VII Ostale napomene:

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i na zvaničnoj web stranici Grada Bihaća.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću,

Bosanska br. 4, 77000 Bihać

sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JKP „ Komrad“ d.o.o. Bihać – NE OTVARATI“.

 

Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvrđenih Statutom sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slučaj imenovanja.

Nakon obavljenog intervjua, Komisija će uz pismenu preporuku, Gradonačelniku Grada Bihać, predložiti rang listu najboljih kandidata na saglasnost.

Odluku o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora donijet će Gradsko vijeće. Konačno imenovanje će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Protiv odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora, svaki učesnik u konkursu i svaki drugi član javnosti može podnijeti prigovor gradonačelniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana, po isteku roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

 

Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić