Grad Bihać

Izmjena Konkursa za izradu idejnog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću

Izmjena Konkursa za izradu idejnog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću

Broj:    02/3-11-6607/21
Dana:  22.02.2022.godine


IZMJENA KONKURSA
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA SPORTSKO-REKREATIVNOG BAZENA U SKLOPU ŠKOLSKOG KOMPLEKSA U BIHAĆU


Konkursna dokumentacija za izradu idejnog rješenja usluga izrade Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja „Sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa“ u Bihaću,  broj: 02/3-11-6607/21 od 29.12.2021.godine (u daljem tekstu „Konkurs“),  mijenja se iz razloga što je konkursom propisano da se ponude/ konkursni radovi predaju do dana 28.02.2022. godine do 12:00 sati, a obzirom da dana 01.03.2022. godine, nastupa Državni praznik „Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine“ i da ugovorni organ ima spoznaju da će nadležno Ministarstvo dati preporuku da i neradni dan bude i 28.02.2022. godine. 

Prema navedenom ugovorni organ ovim putem pristupa vršenju izmjene Konkursa, mijenjajući rok za predaju konkursnih radova. 

 Izmjena Konkursne dokumentacije sastoji se u slijedećem:

U članu 3. „ROKOVI“, stav koji glasi: „Ponude/Konkursni radovi se predaju do 28.02.2022. godine do 12:00 sati“  mijenja se i glasi:  „Ponude/Konkursni radovi se predaju do 10.03.2022. godine do 12:00 sati“.


Ova Izmjena konkursne dokumentacije za nabavku konkursa za izradu idejnog rješenja usluga izrade Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja „Sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa“ u Bihaću,  postaje sastavni dio Konkursne dokumentacije.

U ostalom dijelu Konkursna dokumentacija ostaje nepromijenjena.

Po ovlaštenju Gradonačelnika
Broj: 02/1-30-1040/21 od 17.02.2021.godine
Pomoćnik Službe za civilnu zaštitu,
stručne i zajedničke poslove
dipl.pravnik Edin Kulenović