Grad Bihać

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka

bez objave obavještenja o javnoj nabavci

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Grad Bihać objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav c). Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja programa iz „NOVA“ paketa za lokalnu upravu i sistemsko održavanje servera, sa ponuđačem „Itineris“ d.o.o. Tuzla. Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove Grad Bihaća.

 

Četvrtak, 28.10.2021, godine