Grad Bihać

Gradsko vijeće traži od Vlade USK-a izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać

Gradsko vijeće traži od Vlade USK-a izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać

Gradski vijećnici nakon jučer održane redovne sjednice održali su tematsku sjednicu Gradskog vijeća Bihać posvećena stanju u Domu zdravlja Bihać na kojoj su svi gradski vijećnici pokazali jednistvo kada je u pitanju izgradnja nove zgrade Doma zdravlja Bihać.

Iako se puno očekivalo od tematske sjednice Skupštine USK-a posvećene problemu bihaćkog Doma zdravlja, zbog ne održavanja iste, tematsku sjednicu GV Bihać inicirali su klubovi vijećnika SDA i POMAKA, a nakon opsežne rasprave i konstruktivnih prijedloga, jednoglasno je usvojeno je niz zaključaka koji se mogu sublimirati u jedan ujedinjeni stav Gradskog vijeća da Bihać i Bišćani trebaju novu zgradu Doma zdravlja, te da je neophodno sve raspoložive resurse usmjeriti u tom pravcu.

Usvojenim zaključcima ističe se da će se o sanaciji ili izgradnji nove zgrade odlučivati struka, te da je neophodno primarnu zdravstvenu zaštitu organizirati na način da građani i dalje sve zdravstvene usluge primarnog nivoa mogu konzumirati na jednom mjestu.

“Zaključcima se traži od Vlade Unsko sanskog kantona da pokrene proceduru prenosa primarne zdravstvene zaštite sa nivoa Kantona na općine i gradove Unsko- sanskog kantona a također traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da u roku od 15 dana od dana održavanja tematske sjednice Gradskog vijeća, obezbijedi adekvatan i uslovan prostor u koji se mogu prostorno smjestiti sve službe ZU ''Dom zdravlja Bihać'', kako bi 60 000 građana Grada Bihaća imalo potpuni pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Predložili smo da prioritet pri odabiru imaju objekti u državnom vlasništvu“ – ističe Zulfikar Handukić, predsjedavajući GV Bihać.

Stav Gradskog vijeća je da nova zgrada Doma zdravlja mora biti u neposrednoj blizini Kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, idealno u krugu same bolnice.

Inače, iz Budžeta F BiH za Dom zdravlja  osigurana su namjenska sredstva u visini od 3 miliona maraka,  a očekuje se podrška Vlade USK-a i Grada Bihaća.

Na osnovu člana 12. stav (3) tačka r) Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11) i člana 28. stav (1) tačka aa) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18), a u vezi sa članom 132, tačka a) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16 i 4/20), Gradsko vijeće Bihać na 4. tematskoj sjednici, održanoj dana 04.02.2021.godine, donijelo je slijedeći:


Z A K LJ U Č A K.

 1. Gradsko vijeće Bihać traži od osnivača ZU „Dom zdravlja Bihać“ da donese odluku o izgradnji novog objekta za potrebe osiguranja higijene i zdravlja građana grada Bihaća i ZU „Dom zdravlja Bihać“.
 2. Traži se od Vlade Unsko sanskog kantona da pokrene proceduru prenosa primarne zdravstvene zaštite sa nivoa Kantona na općine i gradove Unsko- sanskog kantona.
 3. Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da u roku od 15 dana od dana održavanja tematske sjednice Gradskog vijeća, obezbijedi adekvatan i uslovan prostor u koji se mogu prostorno smjestiti sve službe ZU ''Dom zdravlja Bihać'', kako bi 60 000 građana Grada Bihaća imalo potpuni pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Predlažemo da prioritet pri odabiru imaju objekti u državnom vlasništvu.
 4. Vizuelnim pregledom objekta, naknadnim snimanjem deformacija i slijeganja konstrukcije objekta utvrđena su i evidentirana brojna narušavanja mehaničke otpornosti objekta, a kako su mogući i novi potresi, Gradsko vijeće Bihaća, u cilju zaštite 260 zdravstvenih i drugih zaposlenika i pacijenata traži kontinuiranu aktivnost Vlade Unsko sanskog kantona.
 5. Traži se od ZU „Dom zdravlja Bihać“ da u skladu sa zakonom propisanom procedurom u što kraćem roku izabere ovlašteni institut/firmu/vještake koji će u skladu sa pravilima struke uraditi detaljnu seizmičku analizu stanja objekta odnosno analizu mehaničke otpornosti, stabilnosti, sigurnosti i funkcionalnosti objekta kao i pripadajućih instalacija na osnovu čega će dati konačnu procjenu stanja objekta sa konačnim zaključkom - rušenje ili rekonstrukcija objekta. U slučaju rekonstrukcije objekta traži se sveobuhvatna rekonstrukcija, kako bi se objekat mogao iskoristiti za smještaj institucija vlasti i drugih institucija vlasti USK-a.  
 6. Prema mišljenju nosioca izrade preliminarnog izvještaja o pregledu objekta ZU „Dom zdravlja Bihać“, firme Euroing iz Bihaća, troškovi vraćanja konstrukcije (uključivo i instalacije) u stanje prije potresa mogu iznosti oko 3.800.000,00 KM. Troškovi ozbiljne rekonstrukcije sa aspekta povećanja protupotresne otpornosti sa mjerama rasterećenja objekta iznose oko 4.300.000,00 KM, dok se troškovi izgradnje novog objekta (cca 5.000 m2) na drugoj lokaciji procjenjuju na iznos 6.000.000,00 KM. U skladu sa navedenim, Gradsko vijeće Bihać cijeni da je ekonomski najopravdanija izgradnja novog objekta ZU „Dom zdravlja Bihać“.
 7. Gradsko vijeće Bihać ovlašćuje Gradonačelnika da formira radno tijelo čiji će zadatak biti da sagleda potencijalne lokacije za izgradnju nove zgrade, prioritetno imajući u vidu mogućnosti izgradnje u krugu Kantonalne bolnice Dr. „Irfan Ljubijankić“.  Stručni tim će u što kraćem roku pripremiti urbanističko tehničke uslove, izdati lokacijsku informaciju i građevinsku dozvolu za izgradnju novog objekta. Imenovani tim će također voditi sve aktivnosti u vezi sa pripremnim radnjama u vezi izgradnje novog objekta.
 8. Vođeni negativnim iskustvom dodjele 4.000.000,00 KM od strane Vlade FBiH na račun Vlade Unsko sanskog kantona od kojih Grad Bihać nije dobio nijednu konvertibilnu marku, traži se od Vlade Unsko sanskog kantona da se otvori poseban namjenski račun na koji će se prikupljati sredstva za izgradnju nove zgrade ZU ''Dom zdravlja Bihać''.
 9. Gradsko vijeće Bihać će u skladu sa svojim mogućnostima dati doprinos u postupku izgradnje novog objekta ZU „Dom zdravlja Bihać“.
 10. Gradsko vijeće Bihaća cijeni zalaganje Vlade Federacije BiH i pojedinih predstavnika vlasti iz Bihaća na svim nivoima za rješavanje ovog problema i traži da se izabrani zvaničnici sa područja Grada Bihaća na svim nivoima vlasti aktivno uključe u proces izgradnje novog objekta ZU „Dom zdravlja Bihać“.
 11. Gradsko vijeće Bihaća traži od Skupštine Unsko-sanskog kantona da hitno održi tematsku sjednicu na kojoj bi se razmatrala problematika u vezi izgradnje novog objekta ZU ''Dom zdravlja Bihać'' i da po uzoru na aktivnosti člana Skupšine USK koji je i delegat Doma naroda Federacije BiH povede aktivnosti obezbjeđenja sredstava za izgradnju novog objekta.
 12. Gradsko vijeće Bihać traži od Gradonačelnika da u roku od 3 dana od dana održavanja tematske sjednice, dostavi Vladi Unsko-sanskog kantona ime i prezime dipl.ing. građevine, koji će ući u sastav koordinacionog tijela Vlade Unsko-sanskog kantona u vezi izgradnje novog objekta ZU „Dom zdravlja Bihać“.