Grad Bihać

Dopuna javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Dopuna javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća

            Na osnovu člana 42.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 16/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

 

 

D O P U N U  J A V N O G  K O N K U R S A

za prijem državnih službenika na određeno vrijeme,

na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,

radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

I

 

Vrši se dopuna javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova, i to tačke IV integralnog teksta objavljenog na web stranici Grada Bihaća dana 13.08.2021.godine, kako slijedi:

 

U dijelu teksta javnog konkursa dopunjuje se tačka IV i treba da glasi:

 

IV PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem :

-       Prijave koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon,

-       Fakultetska diploma odgovarajuće struke (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastala raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine.),

-       Uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, odnosno stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini ili pravosudni ispit,

-       Uvjerenje o traženom radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,

-       Dokaz o poznavanju rada na računaru,

-       Za poziciju 1. Dokaz o položenom vozačkom  ispitu za vozača „B“ kategorije.“

 

II

 

U ostalom dijelu tekst javnog konkursa ostaje neizmjenjen.

Rok za podnošenje prijava  je 8 (osam) dana, a počinje teći od dana objavljivanja dopune  javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

          

 

 

Po ovlaštenju gradonačelnika

broj: 02/1-30-4230/21 od 26.07.2021. g.

Jasmin Stambolija, dipl. politolog