Grad Bihać

Donešena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Donešena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Danas je u Gradskoj upravi održana sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća na kojoj je donešena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, a u skladu sa članom 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća donešena je Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće „poplava“.

Stanje proglašenja ove prirodne nesreće donešeno 12.12.2022.godine, a prestaje zaključno sa 27.12.2022.godine u 12:00 sati.

Prestankom stanja prirodne i druge nesreće, prestaje potreba za radom Gradskog štaba civilne zaštite, kao i potreba za angažovanjem snaga na provođenju naređenih mjera zaštite i spašavanja, te su sva preduzeća, ustanove i drugi, u okviru svoje djelatnosti obavezni provoditi poslove i zaštite od prirodnih i drugih nesreća.

Odlukom je također naglašeno da se obavezuju Gradske službe, uprave, preduzeća, javne ustanove, udruženja građana i drugi nosioci poslova koji se u okviru svoje redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem da i dalje vrše dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale poplavom.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a sa njom se obavezuje i Gradska komisija za procjenu štete da organizira rad na procjeni i evidentiranju šteta u skladu sa „Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća“ i izvrši procjenu šteta od poplava u Gradu Bihaću.