Grad Bihać

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća Bihać

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća Bihać

Dana 10. februara 2022. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici održati će se 19. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Bihaća za 2021. godinu

2. a) Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu

3. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Bihaća

4. Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU „Zavod za prostorno uređenje“Bihać za 2022. godinu sa:

a) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu,

b) Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2022. godinu

c) Prijedlog Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2022. godinu

d) Prijedlog Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2022. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog zračnog i kablovskog srednjenaponskog voda za TS 10(20)/0,4 kV „Papari 3“ – zračna dionica DV 10(20) kV

Dionica C321-C322 (Papari 3), podzemna dionica KB 10(20) kV Dionica C 322-T27009 (Papari 3) Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovskog kanala za uvezivanje objekata u Elektrodistribuciji Bihać u optički kablovski sistem – TS 10/0,4 Kv „Žrtava fašizma 1“ Grad Bihać, u korist JP

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

c)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV „Kamenica 8“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

d)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje kružne raskrsnice u Ulici žrtava srebreničkog genocida u korist JU“Zavoda za prostorno uređenje“ Bihać,

e)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije i izgradnje kablovskog zračnog dalekovoda UKB 20 (10) kV

dionica C001-T-13659 Ripač u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,

f)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu rekonstrukcije ceste M14 _001, raskrsnice ceste M14 sa lokalnom cestom za naselje Brekovica sa izgradnjom mosta preko rijeke Une, Grad Bihać u korist JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo.

6. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela u ukupnoj površini od 2073m2) putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje

stambenog –stambeno poslovnog objekta kolektivnog stanovanja spratnosti P+4 u naselju Repušine u Bihaću.

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

8. Prijedlog Odluke o osnivanju JP „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o.

9. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Skloništa za napuštene životinje za 2020. godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene povjerenih komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu.

11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać