Grad Bihać

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Kroz pružanje podrške održavanju foruma građanki i građana u MZ pri definisanju razvojnih prioriteta na participativnoj osnovi, MZ projekat također pomaže da se planovi i prioriteti stanovnika MZ realizuju. Filozofija MZ projekta je da je jaka i otporna zajednica ona koja se prema svim svojim članovima odnosi s jednakim poštovanjem i pruža jednak pristup svim društvenim resursima na rodno odgovoran način. S tim u vezi, i obzirom na činjenicu da je rodna ravnopravnost u fokusu, posebna pažnja daje se inicijativama koje uključuju žene kao direktne korisnice, što dovodi do njihovog osnaživanja s ciljem postizanja bolje rodne ravnopravnosti.

Cilj poziva

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od pet partnerskih mjesnih zajednica i to:

1.Bakšaiš

2. Srbljani

3.Kamenica

4.Brekovica

5.Martin Brod

Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građanki i građana u partnerskoj MZ, odnosno MZ koja sudjeluje u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

U skladu sa tim, Direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građanki i građana u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Grad Bihać i MZ Projekat će dodijeliti finansijska sredstva za jedan projekat u jednoj MZ, a koji bude prvorangirani u skladu sa zadanim kriterijima i koji se uklapa u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku JLS.

Finansijska vrijednost projekata

Da bi se projektni prijedlog jedne MZ uzeo u razmatranje za finansiranje, isti mora biti u skladu  sa dolje opisanim finansijskim parametrima, kako slijedi:

a)      Ukupna vrijednost projekta je 43.200,00 BAM (bez PDV-a), od čega finansijski doprinos MZ projekta ne prelazi 27.000,00 BAM (bez PDV-a), dok je minimalni iznos finansijskog doprinosa JLS 16.200,00 BAM (bez PDV-a);

b)      Minimalna ukupna vrijednost projekta je 40.000,00 BAM (bez PDV-a);

c)      U ukupnom sufinasiranju projekta učešće mogu uzeti i partneri na projektu (npr. organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, pojedinci i javne institucije) pri čemu je JLS odgovorna za implementaciju i pravdanje sredstava svih izvora sufinansiranja.

Dostavljeni projektni prijedlozi MZ čija vrijednost ne prelazi 40.000,00 BAM neće se razmatrati, dok dostavljeni prijedlozi MZ koji prelaze gornji limit ukupno raspoloživog fonda za jednu MZ mogu biti razmatrani uz dostavljene dokaze da su sredstva preko gornjeg limita u potpunosti  osigurana od strane JLS odnosno MZ koja podnosi prijedlog projekta i partnera na projektu.

Aplikanti i nosilac projekta

Učešće u Direktnom pozivu je usmjereno na MZ koje su partneri u okviru MZ projekta koji implementira UNDP. Radi se o pet partnerskih mjesnih zajednica koje su navedene u cilju ovog poziva.

Partnerske MZ se mogu udružiti i kandidovati zajednički projekat, ukoliko je isti na forumima u datim MZ označen kao prioritetan. Udruženi projekat mora biti u skladu sa gore opisanim finansijskim parametrima, te svaka MZ koja sudjeluje u udruženom projektu mora zadovoljiti svaki od kriterija ovog poziva.

Nosilac projekta može biti isključivo JLS koja će i preuzeti implementaciju odabranog projekta kroz sistem javnih nabavki. Podnosioci prijedloga projekta mogu biti partnerske MZ.

Partneri na projektu mogu biti: organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, pojedinci i javne institucije. Partneri učestvuju u kreiranju i implementaciji projekta, ali nisu direktni korisnici sredstava, niti njihov angažman može imati bilo kakvu finansijsku kompenzaciju.

Gdje i kako preuzeti i poslati aplikacije

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od 23. juna 2023. godine. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećoj web adresi: www.bihac.org/javnipozivi

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:00 do 15:30 sati, na adresu:

Bosanska 4, 77000 Bihać

Rok za predaju projekata 10. juli 2023. godine do 11:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka s jasno istaknutim datumom dostavljanja.

Projektni prijedlog sa pratećom dokumentacijom poslan na bilo koji drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljeni na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Sve MZ koje uzmu učešće u pozivu prije predaje dokumentacije trebaju izvršiti verifikaciju da je zahtijevana dokumentacija/aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru koja se nalazi u okviru Obrasca projektnog prijedloga.

Dodatne informacije

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati projektnog koordinatora Elmedina Mehadžića, putem e-mail-a: elmedin.mehadzic@bihac.org ili telefon 037/229-622  sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 7. jula 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije dva radna dana nakon prijema upita.

. Obavještenje o konačnoj odluci

Sve MZ će putem koordinatora za MZ projekt u njihovoj JLS direktno biti pisanim putem zvanično obavještene u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja direktnog poziva o odluci u vezi sa njihovim projektnim prijedlogom. Rezultati poziva će biti objavljeni i na službenoj web stranici JLS u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja ovog poziva.

PRILOZI:

Kriteriji za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga_FINAL

Prilog 1 - OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prilog 2 - Pregled budzeta_proracuna_final

Prilog 3 - Matrica logickog okvira_final

Prilog 4 - Plan aktivnosti_final

Prilog 5 - Pismo obaveze o obaveznom sufinansiranju od strane JLS

Prilog 6 - Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje