Grad Bihać

44. sjednica Gradskog vijeća Grad Bihać

44. sjednica Gradskog vijeća Grad Bihać

Za ponedjeljak 01.04.2024. godine sa početkom u 09:00 sati zakazana je 44. sjednica Gradskog vijeća Grad Bihać:


D n e v n i  r e d


1.   Prijedlog Odluke o javno-privatnom dijalogu u Gradu Bihaću. 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj 2023./2024.godini

3. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. 

4. Prijedlog Odluke o visini naknade dopunskih taksi oznaka.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za  potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu sanacije i izgradnje  lokalne saobraćajnice i kablovske kanalizacije (dionica Atif Grupa – zgrada „Ceravci“)  u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti gradonačelniku Grada Bihaća za zaključenje notarski obrađenog ugovora o zasnivanju prava služnosti.

8. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovne zgrade Javnoj ustanovi „Univerzitet u Bihaću“

b)  Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovne prostorije Udruženju antifašista Grada Bihaća „Bihaćka republika“

c)  Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovne prostorije Udruženju „KARABAJA  AB“ Bihać

9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać.

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Turističke zajednice Grada Bihaća.

Izvještaj o radu javno-privatnog dijaloga za period 27.3.2023. – 27.3.2024.godine (na znanje)