vijest

U utorak 9. juna 2020. godine 51. sjednica GV Bihać

datum objave: 04.06.2020

U utorak 09. juna 2020. godine (utorak) u sali Kulturnog centra Bihać sa početkom u 9:00 sati održati će se 51. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevni redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o osnivanju  Poslovne zone „Ripač“

2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju  izmjena i dopuna RP „Ceravci I“ za područje  „F“ uvođenjem  nove mikrolokacije „F“

  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o provođenju Regulacionog  plana  „Ceravci I“

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća  u 2019. godini

4. a)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu izgradnje transformatorske stanice  TS  20(10) 0,4  „Orljani 3“-   grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

   b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu izgradnje transformatorske stanice  TS  20(10) 0,4  „Prisjeka  2“-   grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

c) Prijedlog Odluke o odbijanju utvrđivanja javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu izgradnje transformatorske stanice  TS  20(10) 0,4  „Ceravci1. nova“-   grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać       

5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje podzemnih kablovskih dalekovoda KB 20(10) kV dionica TS 110 kV  „Bihać“  - TS „Ceravci 1 nova“- KB 20(10) „Ceravci 1 nova „- TS „Ceravci 2“ Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta   kablovskog dalekovoda KB 10(20) kV dionica  C007-T 4409 „Vinica 2“   Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije izvedenih radova za elektroenergetski objekta   kablovskoi  10(20) kV dalekovod dionica  TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“- TS 10(20)/0, kV4 „Žitoprerada“  Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

 d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu paralelnog vođenja i ukrštanja podzemne niskonaponske mreže „Harmani 1“sa lokalnom cestom u ulici Mehmedalije Maka Dizdara Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje   kablovskog 20(10) kV dalekovoda   „Kamenica1“   Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

6. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prećišćavanja otpadnih voda

7. Prijedlog Odluke o prodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta  u suvlasništvu od  ½ Grada Bihaća  neposrednom pogodbom sa „City stan“ d.o.o. Bihać radi  oblikovanja građevinske parcele

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  Pravila JU „Stanouprava „ Bihać.

9. Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva nad radnom mašinom na  JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

10. a) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke  o osnivanju Javne ustanove „ Gradska galerija „ Bihać

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  Pravila Javne ustanove „ Gradska galerija „ Bihać   

11. a)Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju  predsjednika i članova  Nadzornog odbora  JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

 b) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju  predsjednika i članova  Nadzornog odbora  JP „RTV BIHAĆ“  d.o.o. Bihać

 c) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju  predsjednika i članova  Nadzornog odbora  JP „Veterinarska stanica“  d.o.o. Bihać

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća

13.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini  u korist  Zlojić (Ale) Jusufa  iz Bihaća