vijest

U petak 03. jula 2020. godine 53. sjednica Gradskog vijeća Bihaća

datum objave: 23.06.2020

U petak 03. jula 2020. godine sa početkom u 9:00 sati u Muzeju AVNOJ-a održati će se 53. sjednica Gradskog vijeća Bihaća. Dnevni red sjednice glasi:

1. a)Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Veliki Lug B“
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju Regulacionog plana „Veliki Lug B“
 
2. a) Prijedog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje srednjovjekovnog i osmanskog grada Sokolac u selu Sokolac Turističkoj zajednici Grada Bihaća
b) Prijedog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje povijesnog područja Ostrovica – Ostrovački grad – općina Bihać, JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
 
3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim taksama
 
4. Prijedlog Odluke o organizovanju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Bihaća
 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti
 
6. Nacrt Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni
7. Prijedlog Zaključka o davanje saglasnosti na Program rada i financijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Bihać za 2020. godine
 
8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan JU„Kulturni centar “ Bihać za 2020. godine
 
9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan JU za sport odmor i rekreaciju Bihać za 2020. godine
 
10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan JU„Stanouprava “ Bihać za 2020. godine
 
11. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 31.12.2019.god
      b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 31.12.2019.g
 
12. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 31.03.2020.god
b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 31.03.2020.g
 
13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać