vijest

U četvrtak 08. oktobra 2020. godine održati će se 58. sjednica GV Bihać

datum objave: 01.10.2020

U četvrtak 08. oktobra 2020. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 58. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom vijećnici će raspravčjati o slijedećim tačkama:

           

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

 4.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovske kanalizacije  za polaganje elektroenergetskih    kablova  nazivnog  napona  20 kV raspleta srednjenaponskih vodova iz TS 10/20/0,4kV „Bahovo 1“ Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji  Službe za stručne poslove Gradskog vijeća

 6. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada  Bihaća za period 01.01. – 30.06.2020.godine

     b) Informacija o trošenju  Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.06.2020.godine

 7. Izvještaj o radu  Gradskog  pravobranilaštva  Bihać za period od 01.01.-31.12.2019. godine

8. Izvještaj o radu i poslovanju  JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2019 godinu

9. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta Mjesne zajednice Centar i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Centar

10.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać o rasporedu neto dobiti  JKP „Komrad“  d.o.o. Bihać  za  2019. godinu