vijest

Aktivnosti Štaba Civilne zaštite Bihaća u protekla dva mjeseca

datum objave: 21.05.2020

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća održao je redovnu sjednicu na kojoj su članovi štaba raspravljali o preduzetim mjerama i aktivnostima Štaba civilne zaštite Grada Bihaća, Službe civilne zaštite i ostalih subjekata zaštite i spašavanja na području grada Bihaća na ublažavanju i suzbijanju zarazne bolesti COVID-19. Kako je istakao Šuhret Fazlić, komandant Štaba CZ Bihać, od proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području grada Bihaća od 18. 03. 2020. godine, angažirane su sve potrebne snage, ljudstvo i oprema na ublažavanje i suzbijanje ove zarazne bolesti  ljudi.

„Kada pogledamo ova protekla dva mjeseca mislim da smo pravovremenim i konkretnim potezima uspjeli u saradnji sa građanima, koji su se pridržavali svih potrebnih mjera, smanjiti širenje virusa na području našeg grada. Hvala svima koji su dali doprinos u tome, a posebno članovima Štabova civilne zaštite po mjesnim zajednicama i građanima koji su poštovali samoizolaciju i ostale mjere koje su bile na snazi“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Kada su u pitanju aktivnosti koje su realizirane u proteklih dva mjeseca, vrijedi istaći da je Štab civilne zaštite Grada Bihaća je formirao štabove civilne zaštite u svim mjesnim zajednicama na području Grada. U 35 (trideset pet) štabova civilne zaštite mjesnih zajednica raspoređeno je ukupno 222 pripadnika. Osnovni zadaci ovih štabova odnosili su se  na nadziranje osoba kojima je izdato rješenje o samoizolaciji/izolaciji ili zdravstvenom nadzoru, pružanju pomoći u snabdjevanju namirnicama i lijekovima osobama u samoizolaciji i socijalno ugroženim i starijim građanima, te izvršavanje i ostalih neophodnih radnji usmjerenih na suzbijanje posljedica po zdravlje stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa COVID-19.

Organiziran je i rad Operativnog centra neprekidno 24 sata, koji je dao ogroman doprinos u informativno-komunikacijskoj podršci aktivnostima sprečavanja i suzbijanja ove zarazne bolesti. Do sada Operativni centar je primio i obradio 207 poziva građana.

Služba CZ Bihać organizirala je i koordinirala opremanja izolatorija u ZU „Dom zdravlja“ Bihać za potrebe zbrinjavanja lako i srednje teško oboljelih od koronavirusa, izvršila postavljane kontejnera ispred COVID-19 ambulante, izvršila postavljanje šatora za trijažu bolesnika ispred ZU "Dom zdravlja" Bihać,organizirala postavljanje dezinfekcionih tunela (Bosanska ulica, JU "Dom zdravlja" Bihać i Ozimice I). Vatrogasna jedinica Službe civilne zaštite u toku trajanja pandemije  vršila je pojačano sapiranje i dezinfekciju ulica.

Rad ZU "Dom zdravlja" Bihać prilagođen je zahtjevima i potrebama nastanka opasnosti  od zarazne bolesti COVID-19 . Tako je u prostorijama JU "Doma zdravlja" Bihać uspostavljen izolatorij za 45 bolesnika (lakše i srednje teško oboljelih od zarazne bolesti COVID-19), uspostavljena je  specijalna COVID-19 ambulantu,

Prema rješenjima Kantonalnih sanitarnih inspektora na području Grada Bihaća određene osobe su stavljane u stanje zdravstvenog nadzora, odnosno izolaciju, a u periodu od 18.03.-08.05. 2020. godine je:

- ukupno izdano rješenja do 08.05.2020.g.............................................970

- završena izolacija sa 08.05.2020.g.....................................................767

- ostalo u izolaciji sa 09.05.2020.g.......................................................203

Prema Federalnoj bazi podataka od pojave zarazne bolesti COVID-19 pa do 08.05.2020 godine na području grada Bihaća je:

              -testiranih ................................ 765 osoba

              -oboljelih ..................................  36     osoba

              -izlječenih ................................. 25      osoba

              -umrlih ........................................ 4      osobe

Pored redovnih zadataka JP "Veterinarska stanica" Bihać u suzbijanju zarazne bolesti COVID-19  u saradnji sa  Službom civilne zaštite Bihać vršila je provođenje dezinfekcije prioritetnih javnih površina i objekata, vršila redovnu pojačanu dezinfekcija prostorija Službe civilne zaštite, Gradskog organa uprave, Kantonalnog tužilaštva, Kantonalnog i Općinskog suda, te kuća za nezbrinutu djecu na Kamenici, te vodila brigu o radu sva tri dezinfekciona tunela.

JKP „Komrad“  u suzbijanju zarazne bolesti COVID-19  u saradnji sa  Službom civilne zaštite Bihać provodio dezinfekciju javnih površina (kolovoza, trotoara, trgova, parkirališta, igrališta ...),  izvodio potrebne radove na uspostavi migrantskog centra na lokaciji Lipa (projekat IOM-a), te na taj način stvarao uslove za smanjenje opasnosti od ove zarazne bolesti, uklanjanjem migranata sa područja grada Bihaća i stavljanjem pod  higijensko- epidemiološki nadzor.

Kapaciteti JP Vodovod Bihać bili su težišno angažirani na izgradnji pumpne stanice i instaliranju vodovodne mreže migrantskog centra Lipa, te odvođenju otpadnih voda.  Vodosnabdjevanje na području grada Bihaća odvijalo se bez poteškoća i prekida. Voda na svim izvorištima pod nadzorom JP“Vodovod“ bila je zdravstveno ispravna.

Crveni križ Grada Bihaća koordinirao je aktivnosti humanitarnih organizacija „Merhamet“, „Imaret“ i „Horizont“, na pružanju usluga stanovništvu u dostavi hrane, lijekova i paketa starijim, iznemoglim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva kao i onima u samoizolaciji. U toku ove zarazne bolesti, od 18.03. do 08.05.2020. godine ukupno je podijeljeno oko 18.000 obroka, 533 prehrambena paketa i 544 paketa higijenskih potrepština u svih 35 mjesih zajednica.

U suradnji sa Kantonalnom bolnicom "Dr. Irfan Ljubijankić" je Crveni križ u prostorijama JU "Galerija" Bihać organizirao jednom sedmično aktivnosti dobrovoljnog darivanja krvi. Učestvovao je u opremanju izolatorija u ZU "Dom zdravlja" Bihać.

Na zadacima preventivne i pojačane dezinfekcije objekata kolektivnog stanovanja kao upravitelji istih angažirane su firme: „Zijo i Sin“ doo Bihać, „GTO“ doo Bihać i JU “Stanouprava“ Bihać, koji su dezinficirali ukupno 1603 objekta, od čega:

- JU „Stanouprava“ Bihać.......................................................   703 objekata,

- DOO „GTO“ Bihać..............................................................   614  objekta

- DOO „ZIJO I SIN“ .............................................................    286 objekta