Ured za investitore

Gradska uprava Bihaća, odnosno Služba za upravljanje lokalnim razvojem pri Gradskoj upravi Bihaća otvorila  je Centar za podršku investitorima koji ima tendenciju da preraste u tzv. "One Stop Shop". Uspostava ovog centra jedan je od mehanizama podrške unapređenja povoljnog poslovnog okruženja i privlačenja investicija u grad Bihać. 

Prvotna ideja otvaranja Centra je da se zadovolji potreba potencijalnih domaćih i stranih investitora za lokalnim poslovnim servisom u kojem će dobiti sve potrebne informacije u vezi s pokretanjem i razvojem biznisa, te investiranjem na području grada Bihaća.

Zadatak Centra za podršku investitorima jeste domaćim i stranim investitorima pomoći u rješavanju administrativnih prepreka, odnosno ubrzati sam proces investiranja na način što će službenici Centra biti na usluzi investitorima i obavljati za njih sve potrebne radnje unutar Gradskog organa uprave, ali i šire.

Centar za podršku investitorima ima zadatak da brzo i učinkovito odgovori na potrebe investitora, da olakša proces investiranja na području grada Bihaća, te kreira portofolio lokacijskih projekata kao investicionu ponudu grada Bihaća. Slijedeći zadatak je Centar za podršku investitorima predstaviti višim razinama vlasti i umrežiti ih s ministarstvima i njihovim službama. Također, zadatak službenika Centra je pratiti investiciju od začetka, preko realizacije, do postinvesticijske podrške.

U Centru  za podršku investitorima obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti razvoja lokalne ekonomije
 2. izrada nacrta propisa i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka koje donosi Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, nomotehnička obrada tih propisa, davanje mišljenja,  prijedloga i sugestija kod izrade propisa koje donose drugi nadležni organi
 3. vođenje prvostepenog upravnog postupka
 4. izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Gradsko vijeće i Gradonačelnika
 5. prikupljanje i vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovan Odsjek
 6. uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Odsjeka
 7. izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije
 8. učešće u kreiranju budžeta Grada Bihaća iz domena lokalne ekonomije i razvojne ekonomske politike
 9. izrada, implementacija i praćenje realizacije Programa promocije Grada
 10. kreiranje, izrada, redizajn i distribucija promotivnih materijala
 11. promocija investicionih mogućnosti Grada Bihaća, kreiranje, izrada i ažuriranje promotivnih materijala
 12. identifikacija prilika za investiranje i razvijanje inovativnih rješenja kao odgovora na potrebe tržišta i potencijalnih investitora
 13. pružanje pomoći i servisiranje privrednika i investitora
 14. analiziranje i predlaganje mjera poticaja za razvoj lokalne ekonomije
 15. predlaganje mjera za unapređenje poslovnog ambijenta na području Grada Bihaća
 16. realizacija aktivnosti na podršci kontinuiranom i kvalitetnom radu Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća
 17. drugi poslovi određeni zakonom, drugim propisima te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća