Savjet za ekonomski razvoj

Savjet za ekonomski razvoj je mješovito tijelo sastavljeno od predstavnika privatnog sektora (vlasnika i izvršnih direktora lokalnih malih, srednjih i velikih preduzeca), javnog sektora (Gradske uprave i drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou) i organizacija civilnog društva.

Osnovna funkcija Savjeta za ekonomski razvoj jeste jacanje javno-privatnog dijaloga (JPD) a sve u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta na prostoru Grada.

JPD predstavlja svaki oblik interakcije izmedu javnog i privatnog sektora sa krajnjim ciljem ukljucivanja privatnog sektora u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i jedan je od kljucnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i cjelokupan održivi razvoj Grada Bihaca. Uspostavljanje i vodenje JPD-a predstavlja sastavni dio funkcionisanja lokalne samouprave. U cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga, Grad Bihac je osnovao Savjet za ekonomski razvoj.

Zadaci Savjeta za ekonomski razvoj:
 • Permanentno praćenje ekonomskih kretanja na području Bihaća, osnovnih ekonomskih indikatora, kao i ekonomskih kretanja u okruženju, koja imaju direktne ili indirektne reperkusije na ekonomsko stanje Bihaća,
 • Na osnovu praćenja ekonomskog stanja u područjima u kojima djeluju pojedini članovi savjeta, kao i njihovih razvojnih planova i programa (privredna društva, institucije, poslovna udruženja i ostali akteri), kao i realnih očekivanja u razvojnim projekcijama viših nivoa na području BiH, te očekujućih ekonomskih trendova u širem okruženju, iniciraju i predlažu gradonačelniku, mjere za unapređenje ekonomskog stanja na području Bihaća,
 • U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i resornim općinskim službama i institucijama, na godišnjem nivou, sačinjavanje i predlaganje općinskom načelniku, mjera za prevazilaženje postojećeg stanja s ciljem unapređenja ukupnog ekonomskog stanja na području Bihaća,
 • Održavanje redovnih sjednica i to kvartalno na godišnjem nivou, a po potrebi održavanje i vanrednih tematskih sjednica, u cilju sagledavanja postojećeg stanja i predlaganja mjera unapređenja postojećeg stanja,
 • Praćenje i analiziranje predloženih mjera za unapređenje ekonomskog stanja i poslovnog ambijenta, kao preduzimanje korektivnih mjera,
 • Analiziranje predloženih zakonskih i razvojnih akata, kao i razvojnih programa i projekata Grada Bihaća, i s tim u vezi davanje prijedloga i sugestija na iste,
 • Aktivno učešće u kreiranju, izradi i implementiranju razvojne projekcije Grada Bihaća, i s tim u vezi i prioritetnih razvojnih programa i projekata,
 • Aktivni kontakti sa gradonačelnikom,administracijom i institucijama s ciljem unapređenja ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • Realizacija ostalih aktivnosti koje za cilj imaju davanje doprinosa na unapređenju ekonomskog stanja Bihaća.

Članovi Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća su:

 1. mr.sci. Smail Nuhić d.o.o. EUROING - predstavnik projektantskog sektora, predsjednik,
 2. mr.sci. Elvira Ćatić-Kajtazović Univerzitet - predstavnica akademske zajednice,
 3. dr.sci. Jasmina Ibrahimpašić Univerzitet - predstavnica akademske zajednice,
 4. Safet Ikić d.o.o. IKIĆ COMERC - građevinski sektor,
 5. Dino Čavkić d.o.o. Č.J - sektor industrije,
 6. Amir Behić d.o.o. SANNY BOY - građevinski sektor,
 7. Refik Hasanbašić d.o.o. SANI GLOBAL - drvoprerađivački sektor,
 8. Abdulah Delić d.o.o. DI&DE DELIĆ - sektor prerađivačke industrije,
 9. Adem Ibrahimpašić - predstavnik Udruženja poslodavaca,
 10. Jasmin Mujnović d.o.o. BOR- drvoprerađivački sektor,
 11. Idriz Delić d.o.o. LEJI COMERC - prehrambeno-pekarski sektor,
 12. Fikret Fajković d.o.o. FRELLI GRADNJA - sektor građevinarstva i trgovine,
 13. Nihad Hodžić d.o.o. AMANITA - sektor prerađivačke industrije,
 14. Smail Čeliković d.o.o. LJEKOBILJE ČELIKOVIĆ - sektor prerađivačke industrije,
 15. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore USK-a,
 16. Nedim Dedić d.o.o. ILMA - sektor trgovine,
 17. Irfan Čavkić d.o.o. ADUNA - sektor turizma i ugostiteljstva,
 18. Mehmed Felić d.o.o. GRAFIČAR - sektor grafičke industrije,
 19. Emir Pjanić d.o.o. GTO - sektor građevine i uslužnih djelatnosti,
 20. Ljubomir Samardžija - NVO Sektor,
 21. Nihad Šušnjar - Privredna komora USK-a,
 22. Aldin Kuduzović  ZZ AGRODAR - sektor poljoprivrede i prerađivačke industrije,
 23. Lorena Felić - Razvojna agencija USK-a,
 24. Himzo Mulahalilović Vlada USK-a - Ministarstvo privrede,
 25. Senad Tutić Vlada USK-a - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 26. Mirsad Šahinović Vlada USK-a - Komisija za koncesije,
 27. Rasima Bobić Vlada USK-a - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 28. Esad Pečenković d.o.o. CIGLANA - sektor trgovine,
 29. Amarildo Mulić JP NP UNA, direktor - sektor turizma i poduzetništva
 30. Emin Tatarević- TATAREVIĆ & Sons poljoprivredna zadruga - poljoprivredno prerađivački sektor,
 31. Elmina Emrulović - predstavnica Službe za upravljanje lokalnim razvojem Grada Bihaća.

Sektorski timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća

U cilju operativnijeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg rada Savjeta za ekonomski razvoj po Sektorskim oblastima lokalne ekonomije, imenuju se Sektorski Timovi Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća i to:

Sektor poljoprivrede:

 1. Elmina Emrulović - koordinator Sektorskog tima,
 2. Nihad Hodžić d.o.o. AMANITA - sektor prerađivačke industrije,
 3. Smail Čeliković d.o.o. LJEKOBILJE ČELIKOVIĆ - sektor prerađivačke industrije,
 4. Emin Tatarević TATAREVIĆ & Sons poljoprivredna zadruga - poljoprivredno prerađivački sektor,
 5. Aldin Kuduzović ZZ AGRODAR - sektor poljoprivrede i prerađivačke industrije,
 6. Rasima Bobić Vlada USK-a - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 7. Senad Tutić Vlada USK-a - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Sektor industrije:

 1. Adem Ibrahimpašić predstavnik Udruženja poslodavaca - koordinator Sektorskog tima,
 2. Dino Čavkić d.o.o. Č.J - sektor industrije,
 3. Abdulah Delić d.o.o. DI&DE DELIĆ - sektor prerađivačke industrije,
 4. Refik Hasanbašić d.o.o. SANI GLOBAL - drvoprerađivački sektor,
 5. Safet Ikić d.o.o. IKIĆ COMERC - građevinski sektor,
 6. Amir Behić d.o.o. SANNY BOY - građevinski sektor,
 7. Jasmin Mujnović d.o.o. BOR - drvoprerađivački sektor,
 8. Mehmed Felić d.o.o. GRAFIČAR- sektor grafičke industrije,
 9. Nihad Šušnjar - Privredna komora USK-a,
 10. Mirsad Šahinović Vlada USK-a - Komisija za koncesije,
 11. Himzo Mulahalilović Vlada USK-a - Ministarstvo privrede.

Sektor poduzetništva:

 1. Enes Arapović - predsjednik Obrtničke komore USK-a, koordinator Sektorskog tima
 2. Idriz Delić d.o.o. LEJI COMERC - prehrambeno-pekarski sektor,
 3. Fikret Fajković  d.o.o. FRELLI GRADNJA - sektor građevinarstva i trgovine,
 4. Nedin Dedić d.o.o. ILMA - sektor trgovine,
 5. Emir Pjanić d.o.o. GTO - sektor građevine i uslužnih djelatnosti,
 6. Esad Pečenković d.o.o. CIGLANA - sektor trgovine,
 7. mr.sci. Smail Nuhić d.o.o. EUROING - predstavnik projektantskog sektora, predsjednik,
 8. Ljubomir Samardžija - NVO Sektor,
 9. dr.sci. Jasmina Ibrahimpašić Univerzitet - predstavnica akademske zajednice.

Sektor Turizma:

 1. Amarildo Mulić JP NP UNA, direktor - sektor turizma i poduzetništva-koordinator Sektorskog tima,
 2. Jasmina Beširević - predstavnik Službe za upravljanje lokalnim razvojem,
 3. Irfan Čavkić HUT ADUNA - sektor turizma i ugostiteljstva,
 4. Nihad Šušnjar - Privredna komora USK-a,
 5. mr.sci. Elvira Ćatić-Kajtazović Univerzitet- predstavnica akademske zajednice,
 6. Lorena Felić - Razvojna agencija USK-a,
 7. Alen Zulić - JU Kulturni Centar Bihać,
 8. Armin Amidžić - Klaster Una.

Sektor urbanog planiranja i uređenja:

 1. Esma Krupić - predstavnica Službe za urbanističko planiranje i građenje,
 2. Smail Nuhić - predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj,
 3. Miron Ibrahimpašić - predstavnik Projektnog biroa,
 4. Nijaz Lipovača - Služba za upravljanje lokalnim razvojem,
 5. Sead Dupanović - JP Elektrodistribucija Bihać.