Na osnovu člana 52. tačka c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/2015), Gradonačelnik Grada Bihaća  dana 29.06.2017.godine, donosi Rješenje o imenovanju Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća. U cilju operativnijeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg rada Savjeta za ekonomski razvoj po Sektorskim oblastima lokalne ekonomije, imenuju se Sektorski Timovi Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća i to:

Sektor poljoprivrede:

 1. Elmina Emrulović - Koordinator Sektorskog Tima,
 2. Nihad Hodžić - d.o.o. AMANITA - Sektor prerađivačke industrije,
 3. Smail Čeliković - d.o.o. LJEKOBILJE ČELIKOVIĆ-Sektor prerađivačke industrije,
 4. Emin Tatarević - „TATAREVIĆ&sons“ - poljoprivredno prerađivački sektor,
 5. Aldin Kuduzović - ZZ AGRODAR-sektor poljoprivrede i prerađivačke industrije,
 6. Rasima Bobić - Vlada USK- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 7. Senad Tutić - Vlada USK - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

Sektor industrije:

Adem Ibrahimpašić - predstavnik Udruženja poslodavaca-Koordinator Sektorskog Tima

 1. Abdulah Delić - d.o.o. DI&DE DELIĆ - Sektor prerađivačke industrije,
 2. Refik Hasanbašić - d.o.o. SANI GLOBAL - drvoprerađivački sektor,
 3. Safet Ikić - d.o.o. IKIĆ COMERC - građevinski sektor,
 4. Amir Behić - d.o.o. SANNY BOY - građevinski sektor,
 5. Jasmin Mujnović - d.o.o. BOR - drvoprerađivački sektor,
 6. Mehmed Felić -d.o.o. GRAFIČAR - Sektor grafičke industrije,
 7. Nihad Šušnjar - Privredna komora USK-a,
 8. Mirsad Šahinović - Vlada USK - Komisija za koncesije,
 9. Himzo Mulahalilović - Vlada USK - Ministarstvo privrede,
 10. Dino Čavkić - d.o.o. Č.J - Sektor industrije

 Sektor poduzetništva:

Enes Arapović- Predsjednik Obrtničke komore USK-a, Koordinator Sektorskog Tima

 1. Idriz Delić - d.o.o. LEJI COMERC - prehrambeno-pekarski sektor,
 2. Fikret Fajković - d.o.o. FRELLI GRADNJA - Sektor građevinarstva i trgovine,
 3. Nedim Dedić - d.o.o. ILMA - Sektor trgovine,
 4. Emir Pjanić - d.o.o. GTO - Sektor građevine i uslužnih djelatnosti,
 5. Esad Pečenković - d.o.o. CIGLANA - Sektor trgovine,
 6. mr.sci. Smail Nuhić - d.o.o. EUROING - predstavnik projektantskog sektora, predsjednik,
 7. Ljubomir Samardžija - NVO Sektor,
 8. dr.sci. Jasmina Ibrahimpašić - Univerzitet - predstavnica akademske zajednice,

Sektor Turizma

 Amarildo Mulić-JP NP UNA-direktor-sektor turizma i poduzetništva-Koordinator Sektorskog Tima,

 1. Jasmina Beširević - predstavnik Službe za lokalno ekonomski razvoj,
 2. Irfan Čavkić - d.o.o. ADUNA - Sektor turizma i ugostiteljstva,
 3. Nihad Šušnjar - Privredna komora USK-a,
 4. mr.sci. Elvira Ćatić-Kajtazović - Univerzitet - predstavnica akademske zajednice,
 5. Lorena Felić - Razvojna agencija USK-a,
 6. Alen Zulić - JU Kulturni Centar Bihać,
 7. Armin Amidžić - Klaster Turizam.

Sektor urbanog planiranja i uređenja

            1.   Esma Krupić - predstavnica Službe  za urbanističko planiranje i građenje,

            2.   Smail Nuhić - predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj,

            3.   Miron Ibrahimpašić - predstavnik projektnog biroa,

            4.   Nijaz Lipovača - Služba za lokalno ekonomski razvoj,

            5.   Sead Dupanović - JP Elektrodistribucija Bihać,

Za Sekretara Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća, imenuje se Damir Ruždijić, a za njegovog zamjenika imenuje se Fikret Džaferagić- predstavnici Službe za ekonomsko  lokalni razvoj Gradske uprave Grada Bihaća

Sektorski Timovi Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća su savjetodavna i koordinirajuća tijela za planiranje i realizaciju procesa koji za rezultat ima unapređenje ukupnog ekonomskog razvoja Grada Bihaća.

Zadaci Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća su:

 • da permanentno prati ekonomska kretanja na području Grada Bihaća, osnovne ekonomske indikatore, kao i ekonomska kretanja u okruženju koja imaju direktne ili indirektne reperkusije na ekonomsko stanje na području Grada Bihaća,
 • da na osnovu praćenja ekonomskog stanja u područjima u kojima djeluju pojedini članovi savjeta, kao i njihovih razvojnih planova i programa (privredna društva, institucije, poslovna udruženja i ostali akteri), kao i realnih očekivanja u razvojnim projekcijama viših nivoa na području BiH, te očekujućih ekonomskih trendova u širem okruženju, iniciraju i predlažu Gradonačelniku i kabinetu Gradonačelnika, mjere za unapređenje ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • da u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i resornim gradskim službama i institucijama, na godišnjem nivou, sačine i predlože gradonačelniku, mjere za prevazilaženje postojećeg stanja s ciljem unapređenja ukupnog ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • održavanje redovnih sjednica i to kvartalno na godišnjem nivou, a po potrebi održavanje i vanrednih tematskih sjednica, u cilju sagledavanja postojećeg stanja i predlaganja mjera za unapređenje postojećeg stanja,
 • praćenje i analiziranje predloženih mjera za unapređenje ekonomskog stanja i poslovnog ambijenta, kao i preduzimanje korektivnih mjera,
 • analiziranje predloženih zakonskih i razvojnih akata, kao i razvojnih programa i projekata Grada Bihaća, i s tim u vezi davanje prijedloga i sugestija na iste,
 • aktivno učestvuje u kreiranju, izradi i implementiranju razvojne projekcije Grada Bihaća, i s tim u vezi i prioritetnih razvojnih programa i projekata,
 • aktivno kontaktira sa Gradonačelnikom, Gradskom administracijom i Gradskim institucijama s ciljem unapređenja ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • realizacija ostalih aktivnosti koje za cilj imaju davanje doprinosa na unapređenju ekonomskog stanja Grada Bihaća.   

Obaveze Grada su:

a)   da obezbjedi uvjete za održavanje redovnih i po potrebi vanrednih sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća (adekvatan prostor, informatička oprema, dokumentaciono-informacione materijale, asistenciju predstavnika Grada Bihaća kompetentnih za definisane oblasti, i dr.);

            b)   obezbjeđenje potrebnih informacija koje su neophodne za kvalitetan rad Savjeta za ekonomski razvoj ( Razvojni planovi, analitičko-studijske podloge, izvještaji i  dr.);

            c)   omogućavanje učešća Savjeta za ekonomski razvoj u svim značajnim aktivnostima       Grada Bihaća koje za cilj imaju kreiranje, izrada i implementacija ekonomsko-razvojne politike Grada Bihaća ( kreiranje i donošenje zakonske regulative,  utvrđivanje razvojnih planova i programa, kreiranje i implementacija strateških  programa i projekata, aktivno učešće na poslovnim sastancima i susretima značajnih za poslovni ambijent Grada i dr.);

            d) kontinuirani kontakti sa Savjetom za ekonomski razvoj Grada Bihaća s ciljem kvalitetnog i blagovremenog informisanja s ciljem poduzimanja adekvatnih mjera na unaprjeđenju ekonomskog stanja Grada Bihaća;

             e)  realizacija ostalih aktivnosti s ciljem kvalitetnog partnerstva Grada Bihaća i Savjeta za ekonomski razvoj na unaprjeđenju ekonomije i poslovnog ambijenta na  području Grada Bihaća.

Za realizaciju ovog rješenja, brinut će se Kabinet Gradonačelnika uz asistenciju resornih službi .

Rješenje stupa na snagu danom uručenja istog svim članovima Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća.

G R A D O N A Č E L N I K

        Šuhret Fazlić

 

Materijali vezani za Savjet za ekonomski razvoj Grada Bihaća:

Zapisnik sa sjednice Savjeta - Prostorno planska dokumentacija, poticaji privredi i komunalne takse

Zapisnik sa sjednice Savjeta - Obrazovanje i radna snaga 2018

Zapisnik sa sjednice Savjeta - Administrativne i komunalne takse  2018

Zapisnik sa sjednice Savjeta - Cijene i kvalitet komunalnih usluga 2019

Zapisnik sa sjednice Savjeta - Nacrt budžeta za 2019. i Program kapitalnih ulaganja

Izvještaj o radu Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća za 2018. godinu.

Poslovnik o radu Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća

Izvještaj o radu Savjeta 2014-2017.godina

Program rada Savjeta za 2017 i 2018.godinu

Inicijative Savjeta za ekonomski razvoj i sprovedene mjere

Rjesenje Savjet za ekonomski razvoj Grada Bihaca

Zapisnik  - Savjet za ekonomski razvoj - Poticaji privredi i turizam

Zapisnik - Sastanak-Sektorskog-Tima-Urbanog-planiranja

Zapisnik - Savjet  za ekonomski razvoj - Unapređenje poslovnog ambijenta

Zapisnik - Savjeta-za-ekonomski-razvoj -Budzet-i-Strategija

Zapisnik - Savjet-za-ekonomski-razvoj- Administrativne-i-komunalne-takse

Zapisnik - Savjet-za-ekonomski-razvoj- Sektor-za-turizam

Zapisnik- Savjet--za-ekonomski-razvoj- Koncesije

Zapisnik- Savjet--za-ekonomski-razvoj- PKI-i-Radna-snaga

Zapisnik sa sastanka Savjeta za ekonomski razvoj_291118

Zapisnik sa XII Sjednice Savjeta_anketiranje 2018

Zapisnik Sjednica Savjeta_Sektor razvoja turizma 2018

Zapisnik XV Sjednica Savjeta_Obrazovanje i radna snaga 2018

Inicijativa - Odrzavanje cistoce u turistickoj sezoni

Inicijativa - projekat putna komunikacija NP

Inicijativa- Podrska poduzetnistvu

Inicijativa PS - dostupnost kulturnim sadrzaja

Inicijativa PS- Kontrola smjestaja

Inicijativa - intenziviranje aktivnosti na regulaciji parkiranja

Inicjativa sa XV sjednice  - Prijedlog mjera za obrazovanje

 

Kontakti članova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihać

 

Smajo Nuhić

d.o.o. Euroing

061/155-552, 228-195;Fax: 228 194

euroing@euroing.ba

 

Bihać, Bužimska bb

Elmina Emrulović

Grad Bihać  

037/229-620

elmina.emrulovic@bihac.org

 

Gradska uprava Bihać

Safet Ikić

d.o.o.  Ikić Komerc

061/023546; fax: 388 177

safet.ikic@hotmail.com

Bihać-Kamenica

Dino Čavkić

d.o.o. Č.J.

061/764-919, fax 319 025 ;061/793-313

d.cavkic@dfd-prom.com

 

Bihać, Mlinska bb.

Amir Behić

d.o.o. Sanny Boy

066/147-504

Fax: 311 127

behicdoo@bih.net.ba

 

Bihać-Orljani bb.

Refik Hasanbašić

d.o.o. Sani Global

061/147-643

Faks: 388 188

 refik@sani-global.com

 

Bihać, Mrežnička bb

Abdulah Delić

d.o.o. Di &De Delić

061/144-174

Fax: 314  221

abdulah.delic@bih.net.ba

 

Bihać, Bihaćkih branilaca

Adem Ibrahimpašić

d.o.o. Bihaćka pivovara

061/ 142-622

Fax: 311 250

preminger@preminger.ba

 

Bihać, Vinička bb

Jasmin Mujnović

d.o.o Bor

061/ 181-183

Fax: 310 706

bor@bih.net.ba

 

Bihać, Banjalučka bb.

Idriz Delić

d.o.o. Leji Comerce

061/163-563, 223-979

lejikomerc.doo@bih.net.ba

 

Bihać, Harmanski sokak 26.

Fikret Fajković

d.o.o Freeli Gradnja

061/137-577, 388-795

freeli_bih@yahoo.com

 

Bihać, Plješevička 4.

Nihad Hodžić

d.o.o. Amanita

061/795-061, 379-222

amanitadoo@windowslive.com

 

Bihać-Spahići

Smail Čeliković

Ljekovito bilje-  Čeliković

300-111; fax: 300 222

celikovicljekovitobilje@

gmail.com

Bihać-Pokoj

Nedim Dedić

d.o.o. ILMA

061/137-702, 313-238/

Fax: 319 194

ilma.uprava@bih.net.ba

 

Bihać, Grabeška bb.

Irfan Čavkić

d.o.o. Aduna

224-110; Fax: 228 436

info@aduna.ba

 

Bihać, Ul. 5 Korpusa

Elvira Ćatić-Kajtazović

Univerzitet Bihać

061/435-206, 223-513

elviracatickajtazovic@

gmail.com

 

Univerzitet Bihać

Jasmina Ibrahimpašić

Univerzitet Bihać

 

037-222-022

jasmina.ibrahimpasic@btf.unbi.ba

 

Univerzitet Bihać

Enes Arapović

Obrtnička komora USK

061/600-367, 310-454

ob.komorausk@bih.net.ba

 

Prekounje-Poliklinika

Mehmed Felić

d.o.o. GRAFIČAR Bihać

061 138 664/ 318 550

info@graficar.ba

 

Saliha Mušanovića br.38.

Aldin Kuduzović

ZZ Agrodar

061 165 813

info@agrodar.ba

K.Ljubijankića bb

Esad Pečenković

d.o.o Ciglana

37 351544

 

M. Kurtčehaića 8 

Emin Tatarević

SPZ Tatarevich & Sons

062 300 553

info@aroniats.com

Trg Zlatnih Ljiljana b.b.

Emir Pjanić

d.o.o. GTO

061 142 690

gto@bih.net.ba

 

Ceravačka brda bb

Nihad Šušnjar

Privredna komora USK

037-316-350

pkusk@bih.net.ba

Trg Maršala Tita bb

Lorena Felić

Razvojna Agencija USK

 

lorena.felic@gmail.com

 

Himzo Mulahalilović

 

Vlada USK

037/316-050

himzomulahalilovic@gmail.com

Alije Đerzelaza bb

Senad Tutić

Vlada USK

037/316-050

senadtutic@gmail.com

Alije Đerzelaza bb

Rasima Bobić

Vlada USK

037/316-050

 

bob.rasima@gmail.com

Alije Đerzelaza bb

Ljubomir Samardžija

NVO UG „ČOVJEK I PRIRODNI RESURSI“

061 149 039

ljubsa@bih.net.ba

Ozimice 1,P +12/1

Amarildo Mulić

Nacionalni Park  Una

037-221-528

uprava@nationalpark-una.ba

Bosanska1 , Bihać