PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA 2018-2020

Program Kapitalnih Investicija ( PKI ) Grada Bihaća za period 2018 – 2020 godina je dokument koji predstavlja trogodišnji plan kapitalnih prioriteta Grada Bihaća i javnog je karaktera.

Kako je to BFC i MEG projektom definirano, najveće šansu za dobijanje sredstava će imati one zajednice lokalne samouprave koje za dodatno finansiranje prezentiraju razvojne, a ne pojedinačne Planove, zbog čega PKI treba da u najvećoj mjeri sadrži projekte koji se tiču razvojnih planova. PKI je osnovni i jedini način za dobijanje vanjskih sredstava, donacija, grantova i subvencija, a ne isključuje i finansiranje inostranih sponzora, iz predpristupnih fondova, koji zahtjevaju postojanje Plana. Osnovni cilj Programa Kapitalnih Investicija Grada Bihaća za period 2018 – 2020 godina je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata.

Programom kapitalnih investicija (PKI) Grada Bihaća definisani su prioriteti na osnovu Strateškog razvojnog plana, planova gradskih Službi vezano za javne investicije, Javnih preduzeća, Javnih ustanova i Dokumenta okvirnog Budžeta (DOB), uz uključenje u izradu dokumenta poslovne zajednice, Savjeta za ekonomski razvoj i udruženja građana. PKI omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa, a sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu prema principu 1+2.

Projekti za PKI dostavljeni su na posebnom obrascu koji sadrži sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost/cilj projekta, dinamika realizacije, finansijski plan, projektnu dokumentaciju, povezanost sa drugim investicijama/institucijama i opis efektivnosti projekta.

Izrada dokumenta PKI je podrazumjevala radne sastanke neformalnog koordinacionog tima za izradu PKI: Službe gradske uprave, menadžmenti Javnih preduzeća, Javnih ustanova i Savjeta za ekonomski razvoj, kao i elektronsku i pisanu korespodenciju sa koordinacionim timom i nevladinim sektorom - udruženjima građana, kako bi se ispoštovali zadani rokovi i definirali stvarni prioriteti uz realnu pretpostavu realizacije svih projekata koji budu uvršteni u PKI.

PKI 2018 – 2020 godine je trogodišnji plan i revidirana verzija donešenog dokumenta PKI 2016 – 2021 godine, a za njegovu izradu korišteni su sljedeći kriteriji:

  • da projekti, za koje je potrebno sufinansiranje Grada, budu prioritetni projekti i projekti koji će se objektivno moći realizirati;
  • da je projekat usuglašen sa planskim dokumentima Grada Bihaća (Budžet, Strategija, Dokument okvirnog Budžeta.);
  • da za projekat za koji nije potrebno sufinansiranje Grada Bihaća imaju obezbjeđena ili pretpostavljena sredstva vanjskih izvora (viših nivoa vlasti, međunarodnih org., pretpristupnih fondova EU i drugi izvori);
  • da je projekat od značaja za buduće investitore;
  • da projekat potiče privredni razvoj Grada Bihaća;

Materijali vezani za razvojne dokumente Grada Bihaća:

Izvještaj o implementaciji Strategije za 2018. godinu

Plan implementacije razvojnih projekata za 2019. godinu

Plan implementacije razvojnih projekata za 2019-2021. godina

Program Kapitalnih Investicija 2018-2020. godina

Odluka GV o usvajanju Izvještaja o PKI za 2018.godinu

Lokalni ekoloski akcioni plan opcine Bihac 2012 - 2017

Urbanisticki plan grada Bihaca 2010-2030 god

Strategija komuniciranja Bihac

Plan infrastrukturnog razvoja Grada Bihaća za 2018. godinu

Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Grada Bihaća u 2018.godini