Gradska preduzeća i ustanove prema nadležnim službama

Službe Gradskog organa uprave vrše upravni i stručni nadzor rada Javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad Bihać:


Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša vrši upravni i stručni nadzor rada i poslovanja:

Javno komunalno preduzeće "Komrad" d.o.o. Bihać

Javno preduzeće "Vodovod" d.o.o. Bihać

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje" Bihać


Služba za opću upravu i društvene djelatnosti vrši upravni i stručni nadzor rada i poslovanja:

Javno preduzeće "Radio - televizija Bihać" d.o.o. Bihać

Javna ustanova "Kulturni centar" Bihać

Javna ustanova "Gradska galerija" Bihać

Javna ustanova "Za sport, odmor i rekreaciju" Bihać

Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Bihać


Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove vrši upravni i stručni nadzor rada i poslovanja :

Javna ustanova "Stanouprava" Bihać


Služba za lokalni ekonomski razvoj vrši upravni i stručni nadzor rada i poslovanja:

Javno preduzeće "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać

Javno preduzeće "Aerodrom Bihać" d.o.o. Bihać