Pravo na pristup informacijama

U skladu sa članom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH (Službene novine FBiH br. 32/01 i 48/11) svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Grada Bihaća kao javnog organa, a Grad Bihać ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći izuzev ako saopćavanje tražene informacije nije izuzeto u skladu sa članom 6, 7. i 8. pomenutog Zakona.

Određene vrste informacija kao što su opće informacije o Gradu Bihaću,  službeni glasnici, važnije odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika, planovi investicija i javnih nabavki, Budžet Grada Bihaća, odluke, konkursi i slično, zainteresirana lica mogu dobiti na šalteru informacija bez podnošenja pisanog zahtjeva.

Za sve druge informacije zainteresirana lica mogu podnijeti pisani zahtjev čiji obrazac se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima na šalteru informacija. U zahtjevu za pristup informacijama mora se navesti dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije kako bi se omogućilo da službenik zadužen za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama, uz razuman napor pronađe traženu informaciju, te isti mora sadržavati ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu.

Kako je članom 54. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH br. 49/06, 76/11 i 89/11) propisana obaveza da će se prilikom primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH uzeti u obzir i odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, to zahtjev stranke za pristup informacijama mora da sadrži i svrhu i pravni osnov za korištenje ličnih podataka koji se zahtjevom traže.

Službenik ovlašten za rad po zahtjevima za pristup informacijama u Gradskom organu uprave Grada Bihaća, koji nakon što poduzme potrebne radnje da pribavi traženu informaciju, razmatra sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva, te sačinjava rješenje.

Rješenje kojim se odobrava pristup informaciji u cijelosti ili djelimično  sadrži: obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informacijama u prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća, obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i troškovima umnožavanja (0.50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica i 5,00 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju), priloženu kopiju tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno.

Rješenjem kojim se odbija pristup informacijama u cijelosti ili djelomično sadrži:

  • Zakonski osnov za status izuzeća informacije, uključujući sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenje, kao i uzimanje u obzir faktor javnog interesa,
  • Pouku o pravu na prigovoru, naznaku i adresu organa kojem se prigovor podnosi, rok i troškove za podnošenje prigovora.

Protiv rješenja kojim je odbijen pristup informacijama u cijelosti ili djelimično može se podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana prijema rješenja, a rješenje doneseno po prigovoru je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Zahtjevi za pristup informacijama predaju se na šalteru za prijem podnesaka ili na e-mail adresu: kabinet@bihac.org, te se nakon zavođenja i signiranja dostavljaju u rad službeniku ovlaštenom za rad po zahtjevima za pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE.