Javne nabavke - Propisi i pravilnici

Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
Uputstvo o uslovima i nacinu objavljivanja obavjestenja
Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora
Uputstvo o dopunama uputstva o uslovima i nacinu objavljivanja obavjestenja
Upustvo o nacinu vodjenja zapisnika o otvaranju ponuda
Upustvo o nacinu vodjenja zapisnika o otvaranju ponuda
Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke
Pravilnik o uslovima i nacinu koristenja e-aukcija
Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa 2
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude
Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaceg
Zakon o javnim nabavkama BiH