Postavljam pitanje nadležnoj Službi da li repetitor mobilnog operatera koji je postavljen na zvonik crkve u Harmanima ima urbanističku i građevinsku dozvolu, projekt, dozvolu RAK-a, Studiju izvodljivosti i dozvolu mjesne zajednice?

Rješenjem Općinskog načelnika, Službe urbanog uređenja i građenja, broj: 03/1-23-1-6827/12 od 21.02.2013.godine, koje je izmijenjeno rješenjem broj: 03/1-23-1-6827/12 od 30.07.2013.godine,  investitoru JP „HT ERONET“ d.d. Mostar iz Mostara, data je urbanistička saglasnost za postavljanje cijevnih antenskih prihvata i bazne stanice na zemljištu označenom kao k.č.br.7201/2 k.o. Bihać-grad, po novom katastarskom operatu, odnosno na k.č.br.3/115, 3/116 k.o. Bihać-grad, po starom katastarskom operatu, na period od 5 (pet) godina.

Rješenjem Općinskog načelnika, Službe urbanog uređenja i građenja, broj: 03/2-23-2-2317/13 od 25.09.2013.godine, investitoru JP „HT ERONET“ d.d. Mostar iz Mostara, dato je odobrenje za postavljanje cijevnih antenskih prihvata i bazne stanice na toranj crkve locirane na građevinskoj parceli označenoj sa k.č.br. 3/115 k.o. Bihać, po starom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 7201/2 k.o. Bihać-grad, po novom katastarskom operatu, u ulici Fra Joze Valentića bb, u mjestu Bihać, na period od 5 (pet) godina.

Iz gore navedenih rješenja vidljivo je da je u toku postupka, kao dokaz da ispunjava uslove za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za postavljanje, investitor priložio kompletnu tehničku dokumentaciju izrađenu prema urbanističko-tehničkim uslovima datim u pravosnažnoj urbanističkoj saglasnosti, reviziju projektne dokumentacije, ugovor o zakupu prostora, dozvolu za pružanje GSM usluga, broj: 03-29-3127-7/04, te Studiju o utjecaju elektromagnetskog zračenja na životnu sredinu GSM bazne postaje Jezero Bihać, broj: EL-S-002-01-13 od januara 2013. godine.
Predmetno rješenje o urbanističkoj saglasnosti i odobrenje za postavljanje cijevnih antenskih prihvata i bazne stanice na navedenoj lokaciji dato je na period od 5 (pet) godina, koji ističe u drugoj polovini 2018. godine.