Pitanja

“U ime grupe građana koji žive u neposrednoj blizini autobusne stanice u Bihaću i OŠ“Prekounje Ripač“, traži od nadležnih službi da poduzmu sve kako bi se hitno uklonila divlja deponija smeća koja se nalazi iza autobusne stanice. Ista predstavlja izvor zaraze za građane.“
„Da li postoji mogućnost da se na kraju ulice Mirze Delibašića (kod dvorane Luke) postave saksije ili povremeno patrolira policija? Radi se o pješačkoj zoni koju mogu koristiti samo pješaci i dostavna vozila, međutim ovom ulicom kreću se sva vozila u oba smjera?“
„Pita direktora Zavoda kada će početi sa radovima na sanaciji „Pasarele“ koja primarno služi za povezivanje dviju urbanih sredina? Pasarelom svakodnevno prolaze mnogobrojni građani, a ista je u katastrofalnom stanju, te predstavlja opasnost za kretanje pješaka?“
„Da li Zavod planira asfaltiranje i rasvjetu u slijepoj ulici Hatinački progon u MZ Hatinac? Kako se radi o ulici koja je gusto naseljena, a do sada nije ništa urađeno da se poboljša život građana ove ulice traži da se ista asfaltira i osvjetli."
„Kada se planira izvršiti asfaltiranje dionice puta u dužini od 500 metara koja prolazi kroz naselje Vrkašić i spaja Kamenicu sa Kraljama?“ „Također traži da se obrati pažnja i sanira put koji se nikako ne održava, a spaja naselje Vrstu sa Brekovicom“.
„Kada se planira otpočeti sa sanacijom makadamskih i nekategorisanih puteva na širem području grada, a koji su devastirani u proteklih mjesec dana uslijed velikih padavina?“
„Da li postoji mogućnost da JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać postavi jedan veliki kontejner u zaseok Vikiće, obzirom da mještani organizuju akciju čišćenja od posljedica nastalih nedavnom poplavom?“
„Šta je sa zaključenim Ugovorima iz 2018. godine u vezi rekonstrukcije puta Mala Peć (100 m) i puta Čavnik-krug (250 m), obzirom da su projekti započeti ranije i vremenske prilike ne bi smjele biti jedini razlog da se ne nastavi sa rekostrukcijom nevedenih puteva?“
„Uvidom u Plan javnih nabavki Zavoda, između ostalog, za maj mjesec je planirano pokretanje postupka javnih nabavki za sanaciju: puta Veliki Lug, ulice Vikićkih šehida, glavnog puta Vikići, puta prema džamiji uz sufinanciranje mještana u iznosu 40% planiranog iznosa. Da li ste ispoštovali Plan javnih nabavki i kada se može očekivati pokretanje ovih postupaka, osim ako već neki nisu pokrenuti u šta sumnjam, obzirom da nisu prioritetni za Gradsku upravu?“
„Pitanje postavlja direktoru JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać: "Kada se dešavaju nešto jače vremenske nepogode poput obilnih padavina u Gradu Bihaću, tradicionalno strada imovina naših građana koji žive u MZ Pokoj, Veliki Lug, Klokot- Papari, Pritoka. Da li Zavod planira ulaganja u čišćenje odvodnih i oborinskih kanala, izgradnju odvodne mreže, kako bi se ubuduće spriječila ili riješila stalna plavljenja u navedenim MZ?"
„Kada će se sanirati oštećenja u ulici Ali bega Firdusa, Mustaj-bega Ličkog i Tale Ličanina prema meteorološkoj stanici Bihać, koja su nastala uslijed izgradnje zgrade Kantonalnog suda?“
„Kada će biti urađena sanacija lokalnog puta u zaseoku Gornji Rekići u MZ Vrsta koji je oštećen uslijed klizišta i slijeganja terena?“
„Kada će se izvršiti sanacija puta prema zaseoku Gornji Majdan u MZ Vrsta (silaz sa mosta), a koji je oštećen uslijed obilnih padavina?“
„Kako ova ustanova obračunava dnevnicu zaposleniku koji je imenovan za gradskog vijećnika u vrijeme sjednica Gradskog vijeća, s obzirom da se u ustanovi gdje radim u vrijeme održavanja sjednica vijeća vodim da sam na godišnjem odmoru?“
„Traži da JP „Vodovod“ Bihać i JU „Stanouprava“ Bihać, koja je izmjestila vodomjer-sat iz podruma zgrade u ul. Bosanska br. 6-A ulaz, hitno vrati isti, jer je to učinjeno samoinicijativno na nezakonit način i bez dopuštenja stanara, koji stanuju i žive u gore navedenoj ulici i zgradi“.
Kada će se nastaviti izgradnja magistralnog puta Bihać-Bosanska Krupa?
Kada će Grad Bihać izmiriti obaveze prema Dedić Mensuru iz Bihaća, odnosno izvršiti izmirenje duga u skladu sa pravosnažnom presudom u predmetu „Dedić Mensur protiv JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, d.d. „Union-inžinjering“ radi naknade štete vsp.23.520,60 KM?
Da li je JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać potpisao ugovor o zakupu parkinga sa Kantonalnom bolnicom "dr.Irfan Ljubijankić", a ukoliko jeste kolika je cijena zakupa na parkingu koju JKP plaća Kantonalnoj bolnici, a koliki je mjesečni iznos koji JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać naplati na istom parkingu?
Da li je moguće obezbjediti dodatan broj kanti za smeće, klupa i parkomata u naselju Ozimice I?
Da li je moguće privesti namjeni objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini gradskog mezarja "Humci" i konačno završiti započeto, da isti ne predstavlja neprimjerenu i neuređenu građevinu tako svetog i značajnog mjesta?
Da li grad može naložiti vlasniku parcele gdje je nekad bila toplana na Ozimicama I, da čisti i zagradi predmetno zemljište?
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Armina Amidžića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Armina Amidžića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.
Odgovor na inicijativu vijećnice Amre Ćehajić.
Odgovor na inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Davora Župe.
Odgovor na inicijativu vijećnika Senada Dizdarića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Nedina Dedića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Adisa Šušnjara.
Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.
Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.
Odgovor na inicijativu vijećnice Amre Ćehajić.
Odgovor na inicijativu vijećnika Hasana Keškića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Hasana Keškića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.
Pod kojim uslovima i na koji način je izdan najatraktivniji objekat đački dom „Borići“,? Po našim saznanjima Grad Bihać nema nikakve koristi, zašto se ne uspostavi mjesečna kirija kako bi grad imao korist, obzirom da „ IOM „ raspolaže sa Budžetom od 9.200.000,00 eura?
Da li postoji mogućnost dislokacije migranata izvan grada?
Kada će JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać započeti izgradnju ulične rasvjete u naselju Kostela MZ Srbljani?
Kada će započeti postavljanje kućnih brojeva ?
Kada će se sanirati odron na magistralnom putu Bihać –Bosanska Krupa, koji nekoliko godina stoji neriješen i ugrožava saobraćaj na ovoj dionici puta? Također pita, kada će doći do nastavka radova na ovoj dionici magistralnog puta, da li se planira nastavak postupka eksproprijacije na preostalom dijelu puta čija izgradnja treba da se završi?
Kada će biti otklonjen kvar na uličnoj rasvjeti u ul. Bistričkoj u MZ Gata? Obzirom da se radi o veoma naseljenoj ulici koja nema trotoara i u večernjim satima ugrožena je sigurnost građana u ovoj ulici. Stoga traži od JU „ Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, da što prije otkloni navedeni kvar.
Da li postoji mogućnost da se uradi čišćenje dijela potoka u MZ Gata prema zaseoku „ Aličića poljana“ koji zbog zapušenosti izaziva poplave na putnoj komunikaciji ?
Da li bazna stanica koja je postavljena na objekat „BINGO“ u MZ Ozimice I, posjeduje svu neophodnu dokumentaciju kako bi ista mogla tu da se postavi? Svi znamo da ovakve bazne stanice proizvode veliki nivo zračenja i samim tim utječu na zdravlje građana stoga grad Bihać mora da vodi računa o postavljanju baznih stanica.
Da li je istina da su useljeni stanari u novoizgrađenu zgradu STO 2 , a da u istoj nije priključena voda, ko je izdao upotrebnu dozvolu i da li je moguće da se stanari usele u ovakvu zgradu?
Da li postoji mogućnost da se izvrši rekonstrukcija „Smaragdnog mosta“, s tim da se fiksiraju ploče na stepeništu, i druge manje popravke što ne zahtjeva velika novčana sredstva?
Da li Gradska uprava Bihać i JKP“Komrad „ d.o.o. Bihać namjeravaju organizirati konkretne aktivnosti u vezi čišćenja i redovnog održavanja javnih površina uključujući i javne površine u naseljenim mjestima i u prirodi kuda vode migrantske rute prema R. Hrvatskoj tj. pograničnom području?
Kada se planira rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u MZ Čavkići zaseok Ćehići?
Da li „Centar za obrazovanje odraslih Široki Brijeg“ koja djeluje u gradu Bihaću ima odobrenje za rad od nadležnog kantonalnog ministarstva, da li posjeduje kadrovske i prostorne uslove za obavljanje djelatnosti kojom se bavi, da li objekat u kojem su smješteni ima urbanističku , građevinsku i upotrebnu dozvolu izdatu od nadležne gradske službe?
Da li se prilikom izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, mora pribaviti urbanistička saglasnost i građevinska dozvola? - Da li je neophodno pribaviti urbanističku saglasnost prilikom izvođenja radova na kopanju i čišćenju kanala, izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže, izgradnji školskih igrališta, izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete?
ašto nisu realizirana sredstva u iznosu od 120.000,00 KM predviđena Budžetom grada za 2018 godinu namjenjena izgradnji kanalizacionog voda u MZ Veliki Lug? Pitanje postavlja u ime građana MZ Veliki Lug i građevinskog odbora , traži pismeni odgovor.
Traži pismeni odgovor na pitanje: kada će se izmjestiti migranti iz poslovnog objekta „Bira“ Bihać? Pitanje postavlja u ime građana MZ Veliki Lug koji imaju dosta problema sa migrantima.
Traži da mu JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać dostavi sve ugovore od 01.01.2016. godine do 20.02.2019. godine o redovnom održavanju cesta, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije sa važećim datumima . Takođe traži da mu se po datumima dostavi period u kome nisu bili potpisani ugovori o redovnom održavanju, sa obrazloženjem zašto nije bilo ugovora ?
Traži od direktora JP „Vodovod“ d.o.o.Bihać da dostavi spisak uposlenika sa kojima je zaklučen ugovor o radu na neodređeno vrijeme u vremenskom periodu od 01. 01. 2018. godine do 01. 01. 2019. godine sa datumima zaključenja ugovora.
Nezadovoljan je odgovorom na ranije postavljena pitanja i to: na koliko godina je zaključen ugovor o korištenju „Đačkog doma“ i „Bire“ za migrante? Pitanje za inspekciju, da li je kaznila JP „Vodovod“ zbog izbacivanja otpadnih voda u rijeku Unu ?(obzirom da imaju podatke o vozilu koje je dovezlo otpad)
Traži da se provjeri ispravnost kolektora na području Velhova, obzirom da su uništeni usjevi vlasnice nekretnine u blizini kolektora, Emire Vukovic koja se bavi uzgojem organski certificiranom poljoprivredom, čiji su usjevi uništeni zbog neispravnog kolektora.
Pitanje upućuje Službi za imovinsko - pravne geodetske i katastarske poslove i Gradskoj upravi, da li je izvršena eksproprijacija „Gradske otoke“? Većina Bišćana smatra da bi otoka bila idealna za projekat starih bosanskih kuća u duhu tradicije sa osmišljenom turističko, zanatskom i gastronomskom ponudom.
Inicijativa vijećnika Armina Amidžića.
Inicijativa vijećnika Armina Amidžića.
Kakav je status vlasništva imovine i objekta koje trenutno koristi Služba Civilne zaštite grada Bihaća? Ima saznanje da firma koja je navodno dokazala vlasništvo nad objektom fakturiše kiriju od 10.000,00 KM , a da grad ne priznaje kiriju i da se vodi spor oko vlasništva zgrade. Dakle, ako grad bude imao, umjesto nove zgrade CZ, samo ogroman dug prema privatnoj firmi, ko će za to odgovarati?
Koliko je grad Bihać u posljednje dvije godine isplatio Budžetskih sredstava za NK „Jedinstvo“ Bihać ? Na posljednjoj sjednici Skupštine NK „Jedinstvo“ kazano je da grad ne podržava ovaj klub dovoljno i da je kriv što je račun kluba trenutno blokiran. Da li su blokirana i sredstva od paušala Gradskih vjećnika, koji su se vijećnici odrekli kako bi klub nabavio stolice?
Da li nadležna služba grada Bihaća ili JKP „Komrad“ Bihać imaju mapu svih nelegalnih deponija na području grada? Da li postoji plan uklanjanja takvih deponija te da li postoji procjena koliko sredstava treba obezbjediti da se uklone sve nelegalne deponije?
Gradsko vijeće je prije nekoliko mjeseci usvojilo cijenu i plan odvoza kabastog otpada, tek jučer je objavljen plan odvoza kabastog otpada na području Grada Bihaća. U tom planu navedene su lokacije i termini kada se odvozi kabasti otpad i to jedan dan u sedmici u vremenskom trajanju od tri sata. Šta ovo znači, da li će kontejner na tim mjestima stajati cijelu sedmicu a u toku predviđena tri sata odvoziti otpad, ili će samo u tom terminu stajati kontejner na određenim mjestima?
Kada će biti uplaćena novčana sredstva u iznosu od 155.801,61KM u korist Kantonalne bolnice „dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, te razlika iz osnovnog ugovora i sredstva prikupljena na posebnom računu koji je otvoren za prikupljanje pomoći za kantonalnu bolnicu nakon požara 2013. godine?
Zbog čega JKP „Komrad ne vrši odvoz smeća iz MZ Srbljani, zašto građani ove mjesne zajednice nisu obavješteni iz kojih razloga se neće odvoziti smeće?
Traži da se promjeni u daljinaru sajališna mjesta, kako bi obuhvatili sva stajališna mjesta iz starog reda vožnje. Prilikom usklađivanja starih redova vožnje kod mnogih prevoznika došlo je do problema zbog toga što su iz starih redova vožnje brisana neka stajališta po novom daljinaru. To će uzrokovati dosta problema našim mještanima i građanima u boljoj povezanosti i komunikaciji sa gradom Bihaćem. Bez ikakvog obrazloženja neka glavna stajališta kao što su „Rampa“(ul. Hasan Paše Predojevića), „Pionir“ (ul. Bihaćkih branilaca), „Ilma“ (ul. Jablanska) i „Alagići“ u Gornjim Srbljanima, su brisane u novom daljinaru iako ima proširenje i mjesto za zaustavljanje autobusa gdje se ranije stajalo.
Kada će se isplatiti iznos od 7.000,00KM za NK „Borac“ Izačić, koje je Gradonačelnik obećao na sastanku sa predstavnicima i upravom kluba NK „Borac“ Izačić?
Koliko je ukupno zaposlenih, trenutno, na neplaćenom odsustvu u gradskoj upravi Grada Bihaća, Zavodu, ustanovama, preduzećima i ostalim gradskim institucijama ?
Traži od komunalne inspekcije da strogo kazni počinioce odnosno firmu koja je u rijeku Unu ispuštala otpadne i kanalizacione vode u centru Bihaća. Postoji video snimljen u 23:15 h, od 10.01.2019. godine. na ulazu u Gradski park . Očevidci su prijavili MUP ali su ih oni uputili na nadležnu inspekciju . U pitanju je vozilo „IVECO“ registarskih oznaka T-58-E-471.
Kada je 2013. godine gradsko zemljište objedinjeno sa zemljištem gdje se nalazila zgrada uprave JKP „Komrad“ Bihać, koja je prethodno srušena a zemljište prodano firmi „Agram“ za oko milion KM, koliko od tog novca je dobilo JKP “Komrad“ Bihać i na koji način, a koliko je plaćena nova zgrada uprave JKP“Komrad“ u Vedrom Polju i koliko je koštalo njeno renoviranje?
U ime građana MZ Ribić traži hitno izmještanje lokacije za odlaganje krupnog otpada u ovoj mjesnoj zajednici obzirom da se ista nalazi na ulazu sportskog igrališta na kome uglavnom borave djeca. Traži određivanje nove lokacije i hitno saniranje stanja na postojećoj lokaciji.
Ko je donio Odluku o lokacijama odlaganja krupnog otpada u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća? Da li postoji mogućnost da se promjeni lokacija ukoliko se mještani ne slažu sa određenom lokacijom?
Postoji li mogućnost postavke rasvjetnih tijela na postojeće AB električne stubove u ulici Golubićkih branitelja (Ripač-Golubić)? Ukoliko nema sredstava za ove radove postoji li mogućnost ugradnje starih svjetiljki koje se trenutno zamjenjuju LED rasvjetom?
Kada će biti postavljena rasvjetna tijela uz glavnu ulicu u naselju Turija MZ Vrsta? Ovo je neophodno što prije riješiti kako bi se obezbjedila sigurnost mještana i vozača koji se kreću ovim putem, jer se pomenutom relacijom kreće sve više migranata prema Tržačkim Raštelima.
Kada će se izvršiti zamjena drvenih bandera betonskim stubovima na NN mreži u MZ Vrsta uz glavnu reginalnu cestu, kroz naselje Turija i zaseoke Gornji Majdan, budući da je prije dvije godine data saglasnost mještana pomenutih dionica?
Kada će napokon doći do realizacije projekta rasvjete na Srbljanskom mostu?
Kada će JKP „Komrad“ Bihać izmjestiti pse lutalice iz dvorišta OŠ“Harmani II“ zbog učestalih napada pasa lutalica na djecu i prolaznike?
U ime mještana MZ Veliko Založje postavljam pitanje nadležnoj Službi: Kada će se riješiti problem prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području ove MZ tj. uvođenje autobusne linije i šta ste poduzeli do sada jer se radi o dugogodišnjem problemu i njihovoj molbi za rješenje istog?
Zašto i u ruralnim područjima nije urađena rekonstrukcija cesta? (Krpanje rupa u MZ Srbljani i drugo.)
Taži da se dostavi spisak ugovorenih radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete koji su dodijeljeni direktnim sporazumom, konkurentskim, ili nekim drugim postupkom javne nabavke, te ko su učesnici u tom procesima za period 2015.-2018. godina.
Koji je tačan datum raskida Ugovora sa odabranim izvođačem zbog prenosa ovlaštenja održavanja javne rasvjete u gradu Bihaću na JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać?
Traži da se dostavi spisak ugovorenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete, te spisak ugovorenih radova na izgradnji javne rasvjete za period 2015. - 2018.godina?
Traži da se dostavi naziv privrednog subjekta s kojima je JU „Zavod za prostorno uređenje“ u posljednje četiri godine imao potpisan ugovor o održavanju javne rasvjete, s kopijom izvoda iz sudskog registra kojim se dokazuje da je isti registriran za obavljanje djelatnosti?
Koliko je podneseno zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, koliko ih je rješeno, koliko odbijeno, a koliko ih je u postupku dužem od 3, 6, 12 i 24 mjeseca?
Kada će biti riješen problem pasa lutalica kako u gradu tako i u prigradskim naseljima?
Traži od Službe za inspekcijske poslove da se uradi sanacija krova na Umjetničkoj školi i knjžnici Sv. Josip, jer su uvjeti za njihov rad postali nepodnošljivi, naročito kad padaju kiše, te se traži uvid u trenutno stanje objekta u saradnji sa kantonalnim institucijama.
Kada će biti priključena rasvjeta u MZ Izačić u ulici Izačićkih odbornika, obzirom da su stubovi postavljeni prije četiri godine?
Postoji li mogućnost postavljanja 10 stubova sa rasvjetnim tijelima u dijelu magistralnog puta M5, na kojem je u toku postavljanje trotoara? Inicijativu mještani naselja Hadžići u MZ Ribić, podnijeli su prije pet godina, a nikako da se realizira. Napominje da bi realizacija ovog projekta značila puno, veću sigurnost pješacima koji se često kreću tom dionicom, a svi smo svjedoci više tragičnih saobraćajnih udesa na toj dionici puta.
Pita koliko je broj osoba zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Bihać u periodu od januara 2013.godine do kraja decembra 2016.godine?
Moli JU „Stanouprava“ Bihać da postupi po nalogu inspekcije i sanira krov na zgradi u ul. Bihaćkih branilaca br. 120 koji je u katastrofalnom stanju. Također moli JU „Stanouprava“ Bihać da mu usmjeravaju trajne naloge plaćanja radi naplate potraživanja u njegovom slučaju, za dug iz prethodnog perioda za koji se vodi sudski postupak.
Traži od direktora JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać da mu dostavi u pisanoj formi imena i prezimena uposlenika kojima je produžen ugovor o radu i razloge produžavanja istog. Ovo se odnosi na uposlenike kojima je ugovor istekao u periodu od 01.11.2018. godine do 31.01.2019. godine.
Šta je sa zgradom Službe civilne zaštite u Bihaću? Traži cjelovitu informaciju o navedenoj zgradi, počev od načina izbora izvođača radova, načina finansiranja te zgrade, razloge za nezavršavanje planiranih radova, te ostali podaci o ovoj zgradi. Traži kopiju urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole o izvođenju predmetnih radova, rješenje o imenovanju nadzornog organa na radovima zgrade, te kopiju izvješataja nadzornog organa o urađenim radovima.
Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.
U ime vlasnika etažažiranih stanova zgrada STO 2 postavljam pitanje Gradonačelniku i direktorici JU „Stanouprava“ Bihać kada će se steći uslovi za useljenje vlasnika u svoje stanove i zašto do sada stanari nisu uselili u iste? Napominjem da je većina stanara izmirila svoje obaveze prema investitoru?“
.„ Kada će biti očišćena i uređena zgrada „Doma penzionera“ u Bihaću, te zašto ovo do sad nije urađeno kada se zna da su ovu zgradu koristili migranti, a nalazi se u neposrednoj blizini šetnica uz rijeku Unu?
Zašto komunalna inspekcija nije izvršila nadzor u MZ Veliki Lug obzirom da se na više mjesta u ovoj mjesnoj zajednici nalaze mini deponije smeća, te shodno utvrđenom činjeničnom stanju zašto nije kaznila IOM i vlasnika BIRA–e kao zakupoprimca i zakupodavca objekta koji služi za prihvatanje migranata, jer su upravo migranti uzrok ovih deponija.”
Tražim da mi pojedinačno za svakog vijećnika ovog vijeća , a za 17 održanih sjednica GV Bihać dostavite tačne i precizne podatke o broju postavljenih pitanja, amandmana, inicijativa, broju sjednica na kojima je vijećnik učestvovao ?
Zašto nadležne službe ne vrše redovnu kontrolu okupljanja pasa lutalica, pogotovo agresivnih pasa u krugu obrazovnih institucija i čišćenja deponija smeća u krugu istih i neposrednoj okolini?
Da li nadležna služba, odnosno komunalni redari vrše kontrolu i nadzor prostora za odlaganje smeća i drugog otpadnog materijala u trgovačkim centrima po službenoj dužnosti ili samo po prijavama građana?
Kada će se izvršiti legalizacija, odnosno u kojoj fazi je rješavanje urbanističke saglasnosti za igralište na Ozimicama I ?
Kada će JP Vodovod riješiti problem mještana Orašca u dijelu naselja Stari Grad a tiče se normalnog snabdijevanja vodom građana?
Kada će se konačno riješiti problem odvodnje i zacjevljenja kanala Mujadžić-Čavkići?
Kada se planira postaviti ograda na malom mostu u MZ Klokot - Papari?
Kada se prometuje nekretnina, kuća,stan ili poslovni objekt, da li je potrebno da Komisija za promet nekretnina izađe na teren uz prisustvo kupca ili prodavca da izvrši procjenu te nekretnine?
Tražim od Službe za urbanističko planiranje i građenje i Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar da mi dostave detaljne informacije šta su službe uradili po pitanju izdavanja prostorno planskih dozvola u predmetu Lidija Mažar- Popović?
Zašto JKP Komrad ne poduzima nikakve mjere u dvorištu između željezničkih zgrada u Đačkoj ulici jer upravo u starim i dotrajalim šupama se nalazi velika količina otpada?
Da li, i kada direktori javnih preduzeća planiraju ispoštovati Odluku o ograničavanju plata direktora koje je donijelo ovo Gradsko vijeće kao osnivač preduzeća u kojima su direktori?
Gdje se nalazi oprema za gradski šah i u kakvom se stanju nalazi isti?
Šta je sa pravosnažnim rješenjima kojim je Kanton u obavezi izvršiti , a to je da se dug prema Centru za socijalni rad rješava?
Da li je moguće da se na pješačkom prelazu na Trgu Maršala Tita uradi bolja, specijalna svjetleća horizontalna signalizacija kako bi se smanjio rizik i broj saobraćajnih nezgoda?
Tražim od Službe za budžet i trezor da mi se dostavi iznos dugovanja prema radnicima na datum 30.11. 2017. godine i svih javnih preduzećima i ustanovama kojima je grad osnivač?
Postavljam pitanje da li je u planu rekonstrukcija mosta u Donjim Srbljanima i postavljanje rasvjete na isti ?
Tražim da se iznađe rješenje da se ljudima koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu iznađe mogućnost plaćanja naknade za odvoz smeća u periodu od 6 mjeseci godišnje ?
Kolike su obaveze po svim osnovama Zavoda za prostorno uređenje sa 30.11.2017. godine?
U ime stanovnika Vedrog Polja postavljam pitanje zašto se potok Pećina ne proširi i ne počisti kako se mještani ne bi susretali sa problemom poplava?
Tražim da mi se dostave podaci o broju pristiglih prijava na konkurs za idejno rješenje Aerodroma Bihać na lokaciji Golubić? Ko su članovi Komisije i na osnovu kojih stručnih referensi su imenovani u ovu Komisiju?
U ime građana zgrade na Trgu Maršala Tita pitam kada će se pristupiti sanaciji krova na pomenutoj zgradi i spriječiti prokišnjavanje u 6 stanova koji se nalaze na 4.i 5. spratu ?
Koliko Grad Bihać plaća prostor MZ Mali Lug i do kada ima ugovor za pomenuti prostor?
Tražim da mi se u pisanom obliku dostavinačin formiranja MZ izdvajanja naselja iz postojeće MZ u skladu sa odredbama člana 78. Statuta Grada Bihaća , te da mi se rastumači pojam "zbora građana" ?
U ime građana MZ Ozimice I postavljam pitanje kada će građani dobiti odgovor na pitanje ko je nadležan za održavanje dječijih igrališta na području grada Bihaća?
U ime građana zgrade Kombiteksa sa 32 stana postavljam pitanje kada će njihova zgrada biti priključena na sistem kanalizacije?
Tražim hitnu sanaciju nasipnim materijalom oštećenja na lokalnim putevima u MZ Izačić na putnim pravcima Mržnica-Haćami, Haćami - Kahrići, Čavnik - Tratike, Lalići - Ahmići, Prnjavor -Mušići, Halkići- Bunići ?
Kada će se sanirati i asfaltirati oštećenja lokalnog puta na putnom pravcu Vikići - Čavnik , odnosno na lokaciji Salkića?
Tražim da mi se dostavi kopija tendera koji je objavljen za zimsko održavanje ulica u Gradu Bihaću?
Zašto se isplaćuju plate u Organu uprave bez doprinosa i zašto je Gradonačelnik dozvolio da se sa 1.11.2017. godine porezni dug Zavoda za prostorno uređenje bude 57.953 KM ?
Zašto nije donešeno Upustvo o ograničenoj potrošnji struje i vode u Organu uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima kojima je Grad Bihać osnivač ?
Šta se dešava sa deponijom i da li je tačna informacija da je regionalna deponija podnijela tužbu protiv grada za iznos od 130.000 KM ?
Šta je sa projektom DECENT koji se treba realizirati u Gati?
Šta je sa usaglašavanjem autobusne linije na području grada Bihaća ?
Zbog čega nije izvršeno nasipanje makadamskih puteva prije nastupajućih zimskih padavina u svim mjesnim zajednicama na području grada Bihaća?
Postavljam pitanje nadležnoj Službi da li repetitor mobilnog operatera koji je postavljen na zvonik crkve u Harmanima ima urbanističku i građevinsku dozvolu, projekt, dozvolu RAK-a, Studiju izvodljivosti i dozvolu mjesne zajednice?
Traži od nadležne Službe da mu dostavi informacije u kojoj fazi je trenutno projekt rekonstrukcije i proširenja HE Kostela i koji su sve završeni procesi? Da li su u dosadašnjem toku projekta potpisivani bilo kakavi ugovori sa Gradom? Šta je i sa sredstvima za rekonstrukciju mosta u Kostelima od 500.000 KM koje su predstavnici Elektroprivrede obećali u mandatu gradonačelnika Galijaševića?
Kada ćete poljoprivrednim proizvođačima sa Izačića i u kojem iznosu nadoknaditi štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim dobrima uslijed vremenske nepogode 16.6. 2017. godine?
Da li će prije izbora za Savjete mjesnih zajednica i predsjednike MZ biti isplaćen rad članovima Savjeta MZ, zakupnina za smještaj i materijalni troškovi za rad istih?
Kada će te asfaltirati Ulicu Branislava Verišića-drugi prilaz ( iza kantonalne bolnice )?
Kada će se izvršiti detaljan pregled rasvjete i molim da se ne gase rasvjetna tijela na mjestima gdje se kreću djeca i učenici na putu njihovog kretanja od škole do kuće pogotovo u prigradskim naseljima?
U čijoj je nadležnosti i zašto se do danas nije popravila ograda na Bakšaiškom mostu koja je oštećena uslijed saobraćajne nesreće prije nekoliko godina?
Zašto u zgradi u Krupskoj ulici broj 26 koja je u najvećem dijelu u vlasništvu Grada Bihaća i u kojoj je smješten veliki broj neprofitnih organizacija i udruženja prema Zakonu o korištenju, nije dodijeljen upravitelj ?
Zanima me da li su građani dovedeni u poziciju da dvostruko plaćaju RTV taksu, putem računa za kablovsku televiziju i putem računa za struju?
Postavljam pitanje JU Zavod za prostorno uređenje Bihać zašto se ništa ne poduzima kako bi se građanima omogućilo kretanje u ulici Bosanskih šehida – drugi prilaz ?
Zašto se ignorišu predsjednici mjesnih zajednica i njihovi zahtjevi od strane Zavoda za prostorno uređenje i na koji način birate prioritetne ulice i ko je uopšte dobio posao nasipanja makadamskih puteva u gradu Bihaću?
Kada će te završiti započete radove i riješiti problem dijela ulice u Čavkićima i kada će te prestati obmanjivati i omalovažavati mještane pomenute ulice i mjesne zajednice?
Kako ćemo krenuti u nove izbore u mjesnim zajednicama a nismo ispunili obaveze za rad postojećih Savjeta MZ?
U ime mještana MZ Pokoj postavljam pitanje nadležnoj službi jer je nakon izvedenih radova vezanih za KfW kanalizaciju u dijelu odvodnje primjetan neugodan miris što zabrinjava građane ovog naselja?
Da li će se u mjesnoj zajednici Mali Lug izgradti spomen obilježje za poginule borce jer je to jedna od rijetkih mjesnih zajednica u kojoj nema izgrađeno spomen obilježje?
Postavljam pitanje JU Zavod za prostorno uređenje Bihać koliko je ukupno izvršeno tehničkih pregleda prijema novoasfaltiranih ulica prokopanih za realizaciju KfW projekta? Da li ste imali primjedbe za radove, odnosno Nadzorni organ, i ukoliko jeste koje su to ulice i šta se poduzelo po tom pitanju?
Tražim od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da izađu na teren i pregledaju sve sisteme i podese tajmere za uključivanje i isključivanje ulične rasvjete na području grada Bihaća?
Molim JKP Komrad da u što kraćem vremenu očisti odlagalište smeća, odnosno divlju deponiju koju su nesavjesni građani Grabeške ulice napravili u prostorima i dvorištvu bivše klaonice Bimes? Također tražim od nadležne službe da prođu Grabeškom ulicom i u dijelu gdje živi romska populacija izvrši inspekcijski pregled zbog odlaganja sekundarnih sirovina?
Do kada će se ugrožavati zdravlje stanovnicima MZ Luke sa antenskim instalacijama mobilnih operatera?
Traži od nadležne službe da izvrši sanaciju puta u Duljcima koji vodi do lokalne džamije?
Pita gradonačelnika kada će se uplatiti obaveza prema NK Brekovica od 10.000 KM ?
Pita nadležene službe da li je urađena potrebna dokumentacija za gradnju druge trake mosta u Kostelima ?
Traži da mu se dostavi spisak zaposlenih od početka 2017. godine koji su putem Programa sufinanciranja zapošljavanja u 2017. godini zaposleni u JP Vodovod i JKP Komrad?
Traži od nadležnih službi da mu se dostavi studija izvodljivosti za JP Aerodrom Bihać, informaciju do koje faze se došlo s prikupljanjem dokumentacije i koliko je grad Bihać od osnivanja do danas stekao obaveza i isplatio sredstava po osnovu plata uposlenih , Skupštine i NO preduzeća?
Koji su razlozi neasfaltiranja dijela ulice Bihaćke Republike i da li su u pitanju imovinsko-pravni problemi?
Da li postoji način da se postavi ogledalo na raskrsnici na Ozimicama II izlaz u naselje Harmani ?
Kada će se sanirati oštećenja u ulicama Hasana Kjafije Prušćaka i Meteorološkoj ulici koja su nastala uslijed gradnje zgrade Kantonalnog suda?
Kad će biti urađena sanacija puta Vrsta- Gornji Rekići koja je predviđena Budžetom za 2017. godinu?
Kad će JU Zavod za prostorno uređenje sanirati i dovesti u normalno stanje za korištenje lokalni dio puta u MZ Izačić , put u Haćamima?
Koliko ima registrovanih kladionica na području Grada Bihaća?
Zašto postoji JIP jedinica i zašto se i dalje pored plate plaćaju dodatna sredstva? Ko čini JIP i koju školsku spremu imaju članovi JIP-a?
Kada će biti isplaćene plaće radnicima u Gradskom sportskom savezu i kad će oni dobiti plaću kao i ostali radnici javnih ustanova?
Kada će početi realizacija izgradnje oborinske kanalizacije u MZ Čavkići?
Kada će gradonačelnik Bihaća putem nadležne službe Grada Bihaća predložiti GV Bihać Prijedlog Odluke o eksproprijaciji nekretnina u ulici Radoslava Lopašića?
Pita da li je moguće postaviti nekoliko rasvjetnih tijela preko Smaragdnog mosta i gradske otoke?
Pita u čijoj nadležnosti je održavanja šahtova ispred zgrada u Gornjem Prekounju ?
Pita da li je moguće organizirati akciju čišćenja i uređenja dvorišta JU Mašinsko-saobraćajne i Elektro-tehničke škole u Bihaću?
Pita da li je moguće donijeti Odluku o načinu uzgoja i držanja pčela?
Pita da li je moguće postaviti 5 rasvjetnih tijela u Zabukovačkoj ulici u Brekovici?
Koliko je Uprava za inspekcijske poslove izrekla sankcija po inspekcijskom nadzoru ugostiteljskim i trgovačkim objektima zbog neizdavanja fiskalnih računa u Bihaću i USK-a za prvih 9 mjeseci ?
U kojoj fazi se nalazi postupak javne nabavke za izgradnju puta u MZ Čavkići i da lije donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno kada se može očekivati zaključenje ugovora?
Pita jesu li sva vozila koja se koriste u JP BH Telecom, JP Elektroprivreda i drugim javnim preduzećima registrovana u Bihaću i jesu li radnici ovih firmi koji rade u Bihaću prijavljeni u Sarajevu ili Bihaću?
Ima li podataka za grad Bihać koliko je prikupljeno naknada za registraciju putarina, okolinskih naknada i vodoprivrednih naknada?
Traži od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da odobri postavljanje 10 rasvjetnih tijela na putu 5. korpusa zbog izrade pješačke staze od strane JP Ceste F BiH!?
Traži od nadležnih službi i ustanova da se igralište u MZ Ozimice II dijelom izmjesti u skladu sa Regulacionim planom budući da se dio nalazi na privatnom zemljištu!?
Koliko je novca i po kom osnovu Gradski sportski savez Bihać doznačio Kickboxing centru Bihać u 2017. godini ?
Traži od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da mu dostavi informaciju koje su to kategorije građana grada Bihaća oslobođene plaćanja komunalne naknade?
Predlaže gradonačelniku Bihaća da se uradi analizu u cilju utvrđivanja optimuma rada, te Akcioni plan u cilju sprovođenja predloženih mjera s ciljem iznalaženja optimalnog balansa u ulaganju akumuliranih sredstava u investicije ili projekte!?
U naselju Vejzovac stanari u Bloku B suočavaju se sa problemom neugodnih mirisa koji se šire iz kontejnera, te postoji mogućnost širenja opasnih zaraza. Predlaže JKP-u Komrad Bihać da se postavi zatvoreni kontejner kako bi se riješio ovaj problem?
Da li se radi analiza stanja gradskog Budžeta koje su greške do sada učinjene i ko je odgovoran što je grad doveden u ovakvu situaciju?
Traži da komunalna inspekcija iziđe na lice mjesta u Ripču, kod restorana “Slap” jer je neko izbacio gomilu stakla na obalu Une!?
Zašto JKP “Komrad“ ne poduzima nikakve mjere u dvorištu između zgrada H5 (bijeli neboder) i H4, jer upravo na tom mjestu nalazi se velika količina otpada različitih karakteristika (daske, razvaljeni namještaj, krpe, najloni)?
Kada će se ukloniti smetlište u Grabeškoj ulici kod stare Veterinarske stanice?
Kada će nadležna inspekcija poduzeti mjere, odnosno naložiti rušenje objekta uz „Spomen sobu“ na Izačiću?
Kada će se riješiti pitanje kanalizacije i otpadnih voda kod novoizgrađenih romskih zgrada naselje Ružica?
Kada će se u ulici Vatroslava Jagića u naselju Kralje postaviti slivnici za oborinske vode?
Da li Služba za imovinsko-pravne poslove ima saznanja da li postoji imovina, stanovi i druge nekretnine u vlasništvu Grada koje nisu u evidenciji gradske uprave? Da li je Gradsko pravobranilaštvo po tom pitanju poduzelo neke mjere?
Na koji način Prostorni plan federacije tretira temu izgradnje hidrocentrala na rijeci Uni, da li postoje strateški projekti na nivou države (hidrocentrala na obalama Une koje se nalaze na području Bihaća)? Traži i da se dostave mišljenja, pogotovo ako takvi projekti postoje, na koji način Grad Bihać i Gradsko vijeće mogu da se bore i pruže otpor takvim idejama?
Pita Gradonačelnika Šuhreta Fazlića: Da li je istina da ste uspjeli zaustaviti investiciju „BBI Galerija“ investitora BBI Real Estate, koja je trebala da se izgradi na parceli današnjeg kina Una i ako jeste zašto to krijete od građana Bihaća? U ostalom to je i bilo jedno od vaših predizbornih obećanja.
U kojoj fazi je dokumentacija za izgradnju druge polovine trake mosta Kostela i kada će radovi početi?
Da li nadležna gradska Služba ima bilo kakvu vrstu uvida, nadzora, evidencije nad postavljanjem repetitora telekom operatera na zgrade u gradu, odnosno da li za postavljanje navednih repetitora, odnosno emitera operateri mobilne telefonije posjeduju odgovarajuću dokumentaciju i dozvole?
Zbog čega je onemogućeno podizanje izvoda iz matičnih knjiga i evidencija koje se vode u matičnim knjigama grada Bihaća za osobe rođene na području entiteta Republike Srpske? Da li je problem tehničke prirode ili postoje neke zakonske prepreke?
Kad će rasvjeta u MZ Vrsta kod šehidskog turbeta narodnog heroja Adila Bešića i šehida MZ Vrsta biti vraćena u funkciju? Ista je prikopčana na gradsku rasvjetu, a zbog ušteda i isključenja svakog drugog rasvjetnog tijela, turbe je ostalo bez osvjetljenja.
Kada će biti sanirana cesta na relaciji Kamenica-Vrsta u mjestu Turija, koja je zbog klizišta potonula?
Traži od Zavoda za prostorno uređenje Bihać da hitno pristupi rješavanju problema i izgradnji zaštitne mreže na sportskom igralištu u blizine škole u Ripču jer dolazi do ostećenja fasade i razbijanja prozora.
Da li je došlo do hidrične epidemije u Bihaću otkako je dr. Cepić kao spec. higijene i ekologije angažirana u Zavodu za javno zdravstvo? Ako nije, zašto direktor JP Vodovod Bihać smatra da je preporuka Zavoda bila ishitrena?
Kada planirate postaviti podzemne hidrantne nastavke za vodu na području mjesnih zajednica i kada planirate markirati ova mjesta?
Zašto su postojeći podzemni hidrantni nastavci plombirani, na ovaj način je građanima i vatrogascima onemogućeno korištenje istih?
Kada će biti isplaćen rad članovima Savjeta mjesnih zajednica, zakupnina za smještaj MZ-a, te materijalni troškovi za rad istih?
Kada će JU Zavod za prostorno uređenje Bihać sanirati lokalni dio puta u Mz Izačić, dio puta koji spaja naselje Suliće i Kulu? Da li će se ovaj problem riješiti u narednih 30 dana, odnosno prije većih padavina koje mogu pogoršati ovaj dio puta?
Traži da joj se dostavi rješenje Gradonačelnika Bihaća o imenovanju članova Jedinice za implementaciju projekata, te rješenje o dodatnim mjesečnim primanjima svakog od članova komisije.
Ko je odgovoran za produžetak radova na KFW projektu i ko će platiti Nadzorni organ za dodatni period izvođenja radova? Zašto se kasni sa asfaltiranjem gradskih ulica i da li je i kad utužen izvođač radova zbog kašnjenja u završetku radova, a ukoliko nije koji je razlog?
Traži od direktora JP Vodovod, JU Zavod za prostorno uređenje, JKP Komrad, Elektrodistribucija Bihać, BH Telecom Bihać, spisak svih dužnika-pravnih lica iz Bihaća zaključno sa 01.09.2017.godine
Pita gradonačelnika Bihaća kada će otkloniti problem pokvarenog klima uređaja u Centru za pružanje usluga građanima kao i u drugim prostorijama Gradske uprave?
Kada će se ukloniti psi lutalice iz kruga Kantonalne bolnice Dr.Irfan Ljubijankić?
Da li su tačne informacije da će doći do povećanja cijene vode? Ukoliko nisu, moli da da se iste demantuju.
Da li je na području MZ Veliki Lug snimljeno stanje o protoku oborinskih voda?
Traži od Zavoda za prostorno uređenje da mu dostavi podatke da li je nadzor u toku izvođenja radova na asfaltiranju cesta obuhvaćenih KFW projektom utvrdio bilo kakve nepravilnosti, ukoliko jeste traži da mu se dostavi koje su nepravilnosti bile i šta se radilo po istom.
Da li je Grad Bihać isplatio radove za asfaltiranje cesta obuhvaćenih KFW projektom koje su u prethodnom periodu završene?
Kolika su ukupna dugovanja Grada Bihaća prema vijećnicima iz prethodnog mandata (paušali, sjednice i komisije)? Ukoliko ima dugovanja, dostaviti odgovor za svakog vijećnika pojedinačno.
Da li je Gradski sportski savez Bihać donio Pravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima? Da li su predsjednik Sportskog saveza, zajedno sa Upravnim odborom, podnijeli ostavke iz moralnih razloga?
Da li ste izvršili ispitivanja parametara karakterizacije opterećenja vode organskim materijama? Na koji način, kojom analizom/nalazom možete potkrijepiti Vašu izjavu da se radi o efektu mirisa nastalom efektom miješanja organske materije i hlora?
Traži od Gradonačelnika i Gradskog vijeća da se, ukoliko postoji mogućnost, porodilje van radnog odnosa oslobode plaćanja administrativne takse!?
U naselju Vejzovac stanari u bloku B suočavaju se s problemom neugodnih mirisa koji se šire iz kontejnera, te postoji mogućnost širenja opasnih zaraza. Da li JKP-u „Komrad“ Bihać može da postavi zatvoreni kontejneri kako bi se riješio ovaj problem?
Ko održava cestu R408 (od Dubovskog do Martin Broda) i da li postoji mogućnost saniranja same ceste, kao i uklanjanja vegetacije duž ceste?
Kako je moguće da se u MZ Hatinac vrši nelegalno priključivanje korisnika u sklopu KFW projekta? Kako je to moguće ukoliko postoji gradska inspekcija i inkasanti JP „Vodovod“? Ko je odgovoran i ko će snositi posljedice nekvalitetno urađenih radova na navedenom lokalitetu? Traži od JIP-a, koja vrši funkciju nadzora ispred gradske uprave, da ga u pisanoj formi obavijesti zašto se ovakve stvari događaju u Hatincu.
Zašto se naplaćuje usluga očitanja mjernog mjesta od svakog stanara iako isti nemaju zaseban sat, nego je on isti za sve stanare zgrade?
Pita da li će biti izmireni dugovi koji postoje prema d.o.o. „H-A“? Da li će sredstva biti planirana u rebalansu budžeta? Navodi su da je firma radila bez ugovora, međutim zapisnici gradske inspekcije i nadzornog organa govore drugačije.
Traži da mu se dostavi plan asfaltiranja ulica sa kriterijima kojima su određeni prioriteti za asfaltiranje. Pita koliko se kasni sa izvođenjem poslova asfaltiranja i ko je odgovoran za to? Ko će namiriti štetu koja je prouzrokovana neispunjenjem ugovora o dodjeli posla?
Kada su zadnji put čišćeni slivnici za odvodnju oborinskih voda i u čijoj je nadležnosti čišćenje istih nakon završetka poslova zimskog održavanja?
Kada će biti riješen problem pasa lutalica koji se nalaze u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“?
Zašto predlagač, odnosno nadležna služba, nije uvažila i prepisala stari član 8. stav 1 koji definira emitovanje muzike poslije 23 sata izvan zatvorenog prostora?
Da li je pokrenut postupak javne nabavke radova za sanaciju dijela puta u MZ Čavkić, kako je to predviđeno Budžetom Grada Bihaća i Planom Zavoda za prostorno uređenje?
Da li postoji rješenje problema koji postoji u Ulici Branka Ćopića radi slijevanja oborinskih voda sa ulice Križ, te uslijed toga dolazi do plavljenja nekoliko porodičnih kuća i nastaje materijalna šteta?