obavijest

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut Turističke zajednice Grada Bihaća

datum objave: 19.01.2021

Na osnovu člana 57. stav (3) Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 25/20) a u vezi sa članom 10. stav (2) Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća („ Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 15/17) i člana 52. tačka c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća “ broj 13/15 i 13/18),  Gradonačelnik Grada Bihaća  donosi

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut Turističke zajednice Grada Bihaća

I

Daje se saglasnost na Statut  Turističke zajednici Grada Bihaća čiji je tekst usaglašen na 6. sjednici Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća održanoj dana 09.12.2020.godine.            

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Broj: 10/1-04-5257/20                                                                              

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić                      

PRILOG: Statut TZ Grada Bihaća - NOVI