obavijest

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta na k.č.br. 2157/7 i 2157/23 k.o. Kralje

datum objave: 05.07.2019

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 06/1-31-1262/19
Bihać, 02.07.2019. godine

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2.,5.,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije broj: GV-02-125/19 od 19.06.2019. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje:

 

J A V N I  OGLAS
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog  objekta na k.č.br. 2157/7 i 2157/23 k.o. Kralje

 

I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, 77000 Bihać

II  Predmet prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Bihaća sa dijelom 1/1 označeno kao:
-k.č. br. 2157/7, pašnjak 1. klase u površini od 2500 m2 i k.č.br. 2157/23, pašnjak 1. klase u površini od 538 m2, obje upisane u pl.br. 294 k.o. Bihać-Grad po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 2157/7, pašnjak 1. klase u površini od 2500 m2 i k.č.br. 2157/23, pašnjak 1. klase u površini od 538 m2, obje upisane u z.k.ul.br.3010 po starom katastarskom operatu.
Na građevinskoj parceli iz tačke II, u skladu sa namjenom površina utvrđenom Regulacionim planom „Kamenica“, predviđena je izgradnja poslovnog/privrednog objekta maksimalne spratnosti P+1+Pk. Pristup parceli omogućen je s jedne strane sa magistralnog puta M-5, a sa druge strane sa novoplaniranog puta u skladu sa Regulacionim planom „Kamenica“.
Predmetno građevinsko zemljište opremljeno je gradskom  vodovodnom i elektroenergetskom mrežom, te septičkom jamom do realizacije kanalizacione mreže u skladu sa Regulacionim planom „Kamenica“ i nalazi se u V (petoj) zoni građevinskog zemljišta, a sve prema urbanističko – tehničkim uslovima Službe za urbanističko planiranje i građenje broj: 03/1-23-1-sl/19 od 10.05.2019. godine.

III Početna prodajna cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke II ovog Oglasa iznosi 197.470,00 KM
(Slovima: stotinudevedesetsedamhiljadačetiristotinesedamdeset KM).

IV Način polaganja kapare

Kapara za nekretninu iz tačke II  ovog Oglasa se utvrđuje u iznosu od 19.747,00 KM i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju.
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena  kapara (depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

V Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:

 1. fizička lica
  1. ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
  2. ovjerena fotokopija lične karte
  3. dokaz o uplati kapare
  4. notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
  5. dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
 1. pravna lica
  1. naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
  2. ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
  3. dokaz o uplaćenoj kapari
  4. dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
  5. uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
  6. instrument obezbjeđenja plaćanja (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

 

VI Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

VII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključiće se ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Grada Bihaća prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja licitacije.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na naprijed utvrđen način, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.
Troškove notarske obrade i uknjižbe kupoprodajnog ugovora, kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.
Kupac  predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog, nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.

VIII Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u malom salonu na trećem spratu zgrade Grada Bihaća dana, 25.07.2019. godine s početkom u 10:00 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja–licitacije (punomoć mora biti sačinjena u formi notarske isprave).

IX Vrijeme i način razgledanja nekretnina i uvid u dokumentaciju

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovana rješenjem Gradskog vijeća broj: GV-05-4794/17 od 04.07.2017. godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/14).
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 12,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 037/229-660 i 037/229-654.

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać
Bosanska 4
77 000 Bihać, sa naznakom:
Grad Bihać
Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća – k.č.br. 2157/7 i 2157/23 k.o. Kralje
„NE OTVARATI“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke V  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Grada Bihaća, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati ili na broj telefona 037/229-660 od dana objavljivanja javnog oglasa do ostavljenog roka za dostavljanje ponuda.

 

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić