obavijest

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

datum objave: 13.09.2019

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Grad Bihać objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a).  Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora o nabavci i ugradnji urbane opreme na parkovskoj površini „Midžića mahala” u Bihaću, sa ponuđačem D.o.o. „ISTRACOM“ Sanski Most, ul.Industrijska zona-Zdena bb, Sanski Most.

Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za stručne i zajedničke poslove Grad Bihaća.