obavijest

Akcioni plan za očuvanje integriteta u Gradu Bihaću

datum objave: 04.02.2021

U cilju postupanja po Informaciji o nastavku pružanja podrške razvoju sistema za očuvanje integriteta od 19.12.2020. godine, dostavljenoj od strane UNDP-a, a u okviru MEG projekta, Rješenjem Gradonačelnika Grada Bihaća, br. 01-05-4696/20 od 28.10.2020. godine imenovana je Radna grupa za izradu Akcionog plana za jačanje funkcije integriteta Grada Bihaća u sastavu:

Radna grupa, uz saradnju sa MEG konsultanticom za pitanja borbe protiv korupcije,  imala je redovne konsultacije u proteklom periodu koje su se, prije svega, odnosile na pripremanje nacrta samog Akcionog plana.

U tom smislu, održana su tri on-line sastanka i dva radna (interna) sastanka članova Radne grupe.

Pregled prioriteta daje se u nastavku, u tabelarnom prikazu:

AKCIONI PLAN ZA OČUVANJE INTEGRITETA GRADA