Materijali gradskog vijeća

Vanredna sjednica Gradskog vijeća Bihać
Materijali za Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 59. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 58. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
- Saziv za 58. sjednicu GV Bihac
- Zapisnik sa 56. vanredne sjednice Gradskog vijeca Bihac odrzane 28.08.2020. godine
- Zapisnik sa 57. sjednice Gradskog vijeca Bihac odrzane 03.09.2020. godine
Izborni Etički kodeks političkih subjekata koji učestvuju na lokalnim izborima 2020. godine - Grad Bihać
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
Tačka 4. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovske kanalizacije za polaganje elektroenergetskih kablova nazivnog napona 20 kV raspleta srednjenaponskih
Tačka 5. - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za stručne poslove Gradskog vijeća
Tačka 6. a i b - Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.06.2020.godine i Informacija o trošenju Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.06.2020.godine
Tačka 7. - Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Bihać za period od 01.01.-31.12.2019. godine
Tačka 8. - Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2019 godinu
Tačka 9. - Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta Mjesne zajednice Centar i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Centar
Tačka 10. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać o rasporedu neto dobiti JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu
Materijali za 57. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
- Saziv za 57. sjednicu GV Bihac
Tacka 1. - Prijedlog Odluke o upotrebi i zastiti imena, grba i zastave Grada Bihaca
Tacka 2. - Prijedlog Odluke o predaji na upravljanje mezarja-groblja na podrucju Grada Bihaca
Tacka 3. - Prijedlog Odluke o uslovima i nacinu koristenja plovila na rijeci Uni
Tacka 4. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgradjenog gradskog gradjevinskog zemljista putem javnog nadmetanja - licitacije u naselju Repusine
Tacka 5. a) - Prijedlog Odluke o utvrdjivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu legalizacije izgradjene TS Hatinac u korist JP Elektroprivreda BiH
Tacka 5. b) - Prijedlog Odluke o utvrdjivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu projekta za Izgradnju obilaznice Bihac, Jablanska-Mali Lug-M14 u korist JP Ceste FBiH
Tacka 6. - Prijedlog Odluke o prestanku prava koristenja JU Kulturni centar Bihac na objektu Doma kulture Ripac
Tacka 7. a) - Prijedlog Rjesenja o odbijanju utvrdjivanja prava vlasnistva Cehajic Sead
Tacka 7. b) -Prijedlog Rjesenja o odbijanju utvrdivanja prava vlasnistva Skopljak
Tacka 8. - Prijedlog Rjesenja o prestanku mandata clanu savjeta MZ Hatinac i o imenovanju clana savjeta MZ Hatinac
Tacka 9. - Prijedlog Zakljucka o davanju saglasnosti Gradonacelniku Grada Bihaca za zakljucenje Aneksa Ugovora o pruzanju javnih vodnih usluga na podrucju Grada Bihaca
Tacka 10. - Prijedlog Zakljucka o davanju saglasnosti Gradonacelniku Grada Bihaca za potpisivanje notarski obradjene izjave kojom se daje saglasnst IVICOM CONSALTING d.oo. Zagreb,za pristup i privremeno postavljanje mjernog stuba Vjetroelektana Una, na nek
Tacka 11. - Prijedlog Zakljucka o obustavi postupka za utvrdjivanje javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi rekonstrukcije raskrsnice cesta M5 i R403 u Kamenici Grad Bihac, u korist JP Ceste FBiH
Tacka 12. a) - Izvjestaj o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica d.o.o. Bihac za 2019. godinu
Tacka 12. b) - Izvjestaj o radu i finansijski izvjestaj Sklonista za napustene zivotinje za 2019. godinu
Materijali za 56. sjednicu Gradskog vijeca Bihac
Materijali za 55. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 54. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Dnevni red 54. sjednice GV Bihac
Zapisnik sa 51. sjednice GV od 09.06.2020. godine
Tacka 1. - Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnosti Gradonačelnika u 2019. godini
Tacka 2. - Izvještaj o realizaciji Programa rada GV za 2019 godinu
Tacka 3. a - Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023. godina za period 2020-2022. godina i jednogodisnji Plan implementacije za 2020. godinu
Tacka 3. b - Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023. godina za 2019. g
Tacka 4. - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Bihać za 2019.godinu
Tacka 5. - Prijedlog Zakljucka o usvajanju Izvjestaj o radu i finasijskom poslovanju JU Stanouprava Bihac za 2019. godinu
Tacka 6. - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju JU Kulturni centar Bihać za 2019. godinu
Tacka 7. a - Prijedlog Zaključka o davanje saglasnosti na Program rada i financijski plan JU Gradska galerija Bihać za 2020.godine.
Tacka 7. b - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i finasijskom poslovanju JU Gradska galerija Bihać za 2019. godinu
Tacka 8. - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i finasijskom poslovanju JU za sport odmor i rekreaciju Bihać za 2019. godinu
Tacka 9. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Bihaća za 2019. godinu
Tacka 10. - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu
Tacka 11. - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvjestaj o utrošku finansijskih sredstava doznačenih iz Budžeta Grada Sportskom savezu Grada Bihaća za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o prodaji gradskog gradjevinskog zemljista putem javnog nadmetanja–licitacije radi izgradnje privrednog objekta u obuhvatu RP Kamenica na k.c.br. 2131-23 k.o. Kralje.pdf
Prijedlog Odluke o prodaji gradskog gradjevinskog zemljista putem javnog nadmetanja–licitacije radi izgradnje privrednog objekta u obuhvatu RP Kamenica na k.c.br. 2131-24 k.o. Kralje.pdf
Saziv - Komisija za lokalnu samoupravu 54. sjednica GV
Inicijative 2019
Materijali za 53. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Tacka 11. a i b - Izvjestaj o izvrsenju Budzeta i Informacija o trosenju tekuce rezerve za 2019. godinu
Saziv za 53. sjednicu Gradskog vijeca Bihaca
Tacka 13. - Prijedlog Rjesenja o konacnom imenovanju predsjednika i clanova NO JP Veterinarska stanica
Tacka 12. a i b - Izvjestaj o izvrsenju budzeta i Informacija o trosenju tekuce rezerve za period 01.01.-31.03.2020.
Tacka 10. - prilog - Program rada i Financijski plan JU Stanouprava Bihac za 2020. godinu
Tacka 10. - Prijedlog Zakljucka o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan JU Stanouprava Bihac za 2020. godinu
Tacka 9. - prilog - Program rada i Finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihac za 2020. godinu
Tacka 9 - Prijedlog Zakljucka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za JU sport, odmor i rekreaciju Bihac za 2020 godinu
Tacka 8. - prilog - Program rada i Financijski plan JU Kulturni centar Bihac za 2020. godinu
Tacka 8. - Prijedlog Zakljucka o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan
Tacka 7. - prilog - Program rada i Financijski plan JU Centar za socijlani rad Bihac za 2020. godinu
Tacka 7. - Prijedlog Zakljucka o davanje saglasnosti na Program rada i financijski plan JU Centar za socijalni rad Bihac za 2020. godinu
Tacka 6. - Nacrt Odluke o uslovima i nacinu koristenja plovila na rijeci Uni
Tacka 5. - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uskladjivanju Odluke o osnivanju JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bihac sa zakonom i dopuni djelatnosti
Tacka 4. - Odluka o organiziranju i funkcioniranju zastite od pozara i vatrogastva na podrucju grada Bihaca
Tacka 3. - Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim taksama
Tacka 2. b - Prijedog Odluke o davanju na upravljanje i koristenje povijesnog podrucja Ostrovica – Ostrovacki grad – opcina Bihac, JP NP Una Bihac
Tacka 2. a - Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i koristenje srednjovjekovnog i osmanskog grada Sokolac u selu Sokolac TZ Grada Bihaca
Tacka 1. a i b - Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Veliki Lug B
Materijali za 51. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 49. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 48. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 45. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Dnevni red 45. sjednice GV Bihać
Tačka 2. - Prijedlog Programa rada i finansijskog plana JU Zavod za prostorno uređenje Bihać za 2020. godinu
Tačka 3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20(10) 0,4 „Ceravci 1. nova“- grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Ele
Tačka 3. b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnostiu svrhu izgradnje niskonaponske mreže „ Čavkići 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodis
Tačka 4. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica
Tačka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća
Tačka 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva „HORIZONT“ d.o.o Bihać na privredno društvo „HC-ING“ d.
Tačka 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za poljoprivredu na području grada Bihaća.
Tačka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Tačka 9. Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine
Tačka 11. Izvještaj o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Bihaća za period 2018 – 2019. godine
Tačka 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju na kraći period članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća
Materijali za 44. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 43. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 42. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 41. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 40. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 39. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 38. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 37. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 35. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 33. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 31. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
31. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Grada Bihaća u 2018. godini
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Dedić (Zaim) Samiru iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele
Tačka 3. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu realizacije Projekta za „Izgradnju trake za spora vozila na cesti M-5 Bihać–Bosanski Petrovac–Ključ, LOT 1, dionica Ripač–Vrtoče (M 5- 0
Tačka 3. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje, transformatorske stanice 10(20) 0,4 kV „Ceravci I“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrod
Tačka 3. c - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje, transformatorske stanice 10(20) 0,4 kV „Borići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodis
Tačka 3. d - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“- prvi željezno rešetkasti stubTS 10(20) dalekovod „Vinica-Čekrlij
Tačka 3. e - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije i izgradnje dijela podzemnog 10(20)kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „ Bihać“- TS 10(20)/o4kV „Ozimice 2“ grad Bihać u kori
Tačka 3. f - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS „Aleja“ - TS „Borići“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica
Tačka 4. Odluka o regulaciji saobraćaja
Tacka 5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva „HORIZONT“ d.o.o Bihać na privredno društvo „HC-ING“ d.o.o.
Tacka 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja
Tacka 8. Zaključak za cijene ZKP-a
Tačka 9. - Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenljivih članova Komisije za koncesije USK-a za projekat javno-privatnog partnerstva na području Grada Bihaća
Tačka 10. - Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predsjedniku predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i imenovanju predsjednika predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinars
Materijali za 30. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 29. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
----
Materijali za 28. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 27. sjednicu Gradskog vijeća
27. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća
Tačka 2. a - Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti
Tačka 2. b - Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać
Tačka 3. - Prijedlog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi
Tačka 6. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju radi rekonstrukcije transformatorske stanice TS 10 Harmani škola Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH
Tačka 6. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje kablovskog dalekovoda za TS 10 Harmani škola TS 10 Harmani I Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH
Tačka 6. c - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu rekonstrukcije odcjepnog dalekovoda za TS 10 Ikići Grad Bihać
Tačka 6. d - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje elektro energetskog objekta zračni dalekovod UKB 10 dionica CO11-3577 i izgradnja STS-B Račić 2 Grad Bihać u
Tačka 6. e - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje podzemnog kablovskog dalekovoda za TS Hotel TS 10 Pošta 2 Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH
Tačka 7. - Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petog Korpusa Armije Bosne i Hercegovine
Tačka 9. - Plan poslovanja JKP "Komrad" d.o.o. Bihać za 2018.godinu - revidirani
Tačka 11. - Izvještaj o radu i poslovanju JU "Zavod za prostorno uređenje Bihać" za 2017. godinu
Tačka 12. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Komrad d.o.o. Bihać broj: 2453/18 od 10.09.2018. godine za kreditno zaduženje JKP Komrad d.o.o. Bihać
Tačka 13. a - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Centar za socijalni rad Bihać
Tačka 13. b - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Centar za socijalni rad Bihać
Tačka 14. - Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Udruženju poslodavaca u FBiH
Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća
24. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu
Tačka 2. a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije odcjepnog STS 10(20)kV dalekovoda za TS10(20) 0,4 kV Gata rezervoar grad Bihać u korist JP Elektroprivre
Tačka 2. b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje elektroenergetskog objekta KB 10(20) kV dionica TS10(20) / 0,4 kV Prisjeka 2 - TS 10(20) / 0,4 kV Voje Stanare
Tačka 2. c. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac-Ćelije-Štrbački Buk u ko
Tačka 3. a. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad
Tačka 3. b. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad
Tačka 3. c. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad
Tačka 4. - Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br. 2131/25 k.o. Kralje radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća
Materijali za 22. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 21. sjednicu Gradskog vijeća
21. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Poslovne zone „Kamenica“
Tačka 2. a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS „Aleja“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tačka 2. b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnog kablovskog dalekovoda TS Žitoprerada - TS Pivovara Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH
Tačka 2. c.- Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije ee objekta nn mreža Muslići 2, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „LIPA“ sa privrednog društva „Kamenolom Lipa“ d.o.o. Bihać na privredno društvo „RAD BH“ d.o.o. Bihać
Tačka 4. a. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad
Tačka 4. b. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad
Tačka 4. c. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2017.godini
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednike mjesnih zajednica i članova savjeta mjesnih zajednica
Tačka 7. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitka poslovanja 2013., 2014., 2015. i 2016.godinu
Tačka 8. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2018.godinu
Tačka 9. - Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014 – 2023. za 2017.godinu
Tačka 10. a. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Centru za održivi razvoj „COR“ Bihać
Tačka 10. b. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Gradskom odboru Građanskog saveza Bihać
Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća
20. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS20(10)/0,4 kw „Ceravci 1. nova“ Bihać
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o usvajanju Plana infrastrukturnog razvoja Grada Bihaća za 2018. godinu
Tačka 3. a. - Plan rada Gradonačelnika i Gradskog organa uprave Grada Bihaća za 2018. godinu
Tačka 3. b. - Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2017. godinu
Tačka 4. - Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2017. godinu
Tačka 5. - Konačni Izvještaj o procjenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „Jak vjetar“ na području grada Bihaća dana 11. i 12. 12. 2017. godine
Tačka 6. - Prijedlog dopunskog Rješenja o imenovanju članova Gradske izborne komisije Bihać
Tačka 7. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu
Tačka 8. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Kulturni centar Bihać za 2018. godinu
Tačka 9. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Gradska galerija Bihać za 2018. godinu
Tačka 10. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Centar za socijalni rad Bihać za 2018. godinu
Tačka 11. - Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda za obračun komunalne naknade za 2018. godinu
Tačka 12. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Udruženju demobilisanih boraca USK-a „Patriote dolaze 92 – 95“
Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća
19. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Bihać
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać
Tačka 4. - Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sportske manifestacije
Tačka 6 - Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP „Radio-televizija Bihać“ doo Bihać
Tačka 7.a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog 10(20)kV dalekovoda TS10(20) / 0,4kV „Mušići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH
Tačka 7.b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela podzemne niskonaponske mreže TS10(20) / 0,4kV „Laser-Opal Comerc“ naselje Pritoka Grad Bihać u
Tačka 7.c. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta KBDV 10(20) / 0,4kV TS „Sportska dvorana“ TS „Aleja“ Grad Bihać u kori
Tačka 8.a. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/25 k.o. Kralje
Tačka 8.b. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/24 k.o. Kralje
Tačka 8.c. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/21 k.o. Kralje
Tačka 8.d. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/23 k.o. Kralje
Materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća
18. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
Tačka 2. a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije STS-Ž TS10(20) / 0,4kV „Ripač 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica
Tačka 2. b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje10(20)kV kablovskog dalekovoda TS10(20) / 0,4kV „ Bakšaiš škola 2“- TS10(20) / 0,4kV „Kalina“ Gra
Tačka 2. c. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije10(20)kV kablovskog dalekovoda TS 35 /10kV „ Bihać“- TS10(20) / 0,4kV „Robna kuća“ Grad Bihać
Tačka 2. d. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje10(20)kV kablovske transformatorske stanice TS10(20)/0,4kV „Livadska 2“- 630 kVA, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d
Tačka 2. e. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 10(20)/0,4 kV „Mali Lug 1“ „TS 10(20)/0,4 kV
Tačka 2. f. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje dalekovoda DV 10(20) „Praščijak“, DV 10(20) kV „Gorjevac 1“ i DV 10(20) kV „Gorjevac 2“
Tačka 3. a i b - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Veliki Lug B i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana Veliki Lug B
Tačka 3. a i b - Prilozi - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Veliki Lug B i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana Veliki Lug B
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Đački dom „Borići“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije
Tačka 8. a. b. c. i d. - Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU Zavod za prostorno uređenje Bihać za 2018. godinu
Tačka 8. a. b. c. i d. - Prilozi - Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU Zavod za prostorno uređenje Bihać za 2018. godinu
Tačka 10. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Bihać
Tačka 11. a. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Hrnjić Radmili, vl. Obrta Studio Nails „Sara“
Tačka 11. b. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Udruženju djece i omladine oboljele od dijabetisa USK-a
Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeća
16. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tačka 1. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije rekonstrukcije i izgradnje/ postavljanja dijela niskonaponske mreže „Mali Lug 1“ grad Bihać u korist
Tačka 1. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje Aerodroma Bihać po prijedlogu JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2018. godinu
Tačka 4. a i b - Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ozimice II“ i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ozimice II“
Tačka 4. - Prilozi - Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ozimice II“
Tačka 5. a i b - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Urbanističkog projekta „BBI galerija“ i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „BBI galerija“
Tačka 5. - Prilozi - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Urbanističkog projekta „BBI galerija“
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća
Tačka 7. - Prijedlog Odluke o izradi i provođenju Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018. - 2020. godine
Tačka 8. - Prijedlog Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova
Tačka 9. - Trogodišnji plan poslovanja JP „Aerodrom Bihać“ za period 2017. - 2019. godine
Tačka 10. - Informacija o stanju izvedenih radova i radova koji su potrebni za završetak boračke zgrade u naselju Ozimice I
Tačka 11. - Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2016. godinu
Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća
15. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tacka 1. a i b - Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu
Tacka 3. a, b, c i d - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i Finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2017. godinu
Tacka 5. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi rekonstrukcije raskrsnice cesta M5 i R403a u Kamenici, Grad Bihać u korist JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Tacka 5. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemne niskonaponske mreže „Ribić novo naselje“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraj
Tacka 5. c - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže "Golubićki put 2" u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tacka 5. d - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS35/10(20)kV „Žitoprerada“ – prvi stub10 (20) dalekovod „Ružica
Tacka 7. a - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać
Tacka 7. b - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravila JU „Stanouprava“ Bihać
Tacka 10. a i b - Izvještaj o izvršenju Budžeta i Informacija o trošenju tekuće rezerve za januar – septembar 2017. godine
Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća
14. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tacka 1. a i b - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budzeta Grada Bihaca za 2017. godinu i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvrsavanju Budzeta Grada Bihaca za 2017. godinu
Tacka 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
Tacka 3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi legalizacije izgrađenog dijela niskonaponske mreže „Lohovo 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajev
Tacka 3. b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Račić 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružn
Tacka 3. c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Muslići 3“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraje
Tacka 3. d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Jezero 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tacka 3. f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Golubić 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podruž
Tacka 3. g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog dijela dalekovoda DV 10(20) kV dionica C005-C008 i podzemnog dijela dalekovoda KB 10(20)kV dionica C008-
Tacka 3. h) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Bakšaiš škola 2“ 630 kV Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraje
Tacka 4. Nacrt Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća
Tacka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca
Tacka 6. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
Tacka 7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Bihać
Tacka 8. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama
Tacka 9. - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Tacka 10. - Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeca „Komrad“ d.o.o. Bihac
Tačka 11. - Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća za 2016.godinu
Tacka 11. Prilog - Izvještaj o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća za 2016.godinu
Tacka 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima Grada Bihaća za borbu protiv korupcije
Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća