javni pozivi

„Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać“.

datum objave: 13.04.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 15/11 i 4/14 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 6/15 i 12/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje:

Ispravku poništenja i objave ponovnog Javnog konkursa

I          

Vrši se ispravka akta Gradonačelnika broj: 10/1-05-4845-3/19 od 01.04.2020.godine, koji se odnosi na poništenje i objavu ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać, a koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 09.04.2020.godine, kako slijedi:

U dijelu teksta: „PONIŠTAVA Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 9/2020 od 05.02.2020.godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 31.01.2020.godine, te raspisuje PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać“

Vrši se ispravka na način da treba da stoji:

„PONOVNI  JAVNI  KONKURS za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać“.

U dijelu teksta: „ I NADZORNI ODBOR

- predsjednik...................................................................... 1 (jedan)

- članova............................................................................. 2 (dva)“

Vrši se ispravka na način da se brišu riječi:

„ - predsjednik.......................1 (jedan), te umjesto

  - članova..............................2 (dva), treba da stoji članova ...............1 (jedan)“.

                                                          II

Ispravka će se objaviti u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Grada Bihaća www.bihac.org.

                                                          III

U ostalom dijelu tekst poništenja i objave ponovnog Javnog konkursa broj: 10/1-05-4845-3/19 od 01.04.2020.godine ostaje nepromijenjen.

                                                                      IV

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma objave ispravke poništenja i objave ponovnog Javnog konkursa.

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić