javni pozivi

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću "Aerodrom Bihać" d.o.o. Bihać

datum objave: 25.06.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 29. Statuta Javnog preduzeća „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 14/15), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u
Javnom preduzeću „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

I NADZORNI ODBOR

- članova............................................................................................. 1 (jedan)

Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa