javni pozivi

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

datum objave: 05.03.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ br. 15/11 i 4/14 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 6/15 i 12/17), Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje da se:

PONIŠTAVA

Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 9/2020 od 05.02.2020.godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 31.01.2020.godine, te raspisuje

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ......................................................................………………....1 (jedan)

- članova …………………………...............................……………………..2 (dva)

II OPIS POZICIJE

 Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:

- nadzire poslovanje preduzeća,

- priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini,

- priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini,

- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini,

- razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki sa aspekta njegove usaglašenosti sa važećim propisima i nadzire njegovu provedbu,

- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

- predlaže Skupštini način pokrića gubitka,

- imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku, te važećim propisima,

- daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH,

- daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima,

- organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv financijski položaj Društva, radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje preduzeća,

- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,

- podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i  poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog  revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

- podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu s članom 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i prijedlog godišnjeg plana poslovanja,

- podnosi pismeni zahtjev za sazivanja Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja,

- vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije,

- daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,

- nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora,

- vrši neposredni nadzor nad provođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (interna kontrola),

- redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu,

- obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

III MANDAT I NAKNADA ZA RAD

         Predsjednik i članovi Nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, a za svoj rad u Nadzornom odboru imaju pravo na naknadu iz sredstava Društva, čiju visinu utvrđuje Skupština Društva.

IV OPĆI USLOVI

             Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog konkursa moraju ispunjavati sljedeće opće uslove propisane Zakonom:

1. da su državljani BiH,

2. da su stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,

3. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa,

4. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

5. da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njih vodi krivični postupak,

6. da im pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju apliciraju,

7. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

8. da nisu izabrani zvaničnici, nosioci sudskih ili izvršnih funkcija, ili savjetnici izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,

9. da nisu direktori, članovi uprave, predsjednici ili članovi nadzornog odbora, ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,

10. da nisu u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kom apliciraju na poziciju predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora.

 

V STEPEN OBRAZOVANJA,  STRUČNA SPREMA I OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE

- VII stepen složenosti zanimanja, VSS,

- najmanje 5 godina radnog staža u struci.

         Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:

 

VI POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni dostaviti prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija.

Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija slijedećih dokumenata:

-    ovjerena kopija diplome,

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 5. i 6. bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VII OSTALE NAPOMENE

         Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i  dnevnom listu „Oslobođenje“.           

         Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

         Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, na adresu:

 Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, ulica Bosanska broj 4., 77000 Bihać

 sa naznakom: «Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Bihać  -  NE OTVARATI».

Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvrđenih Statutom društva sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

 Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju, i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj imenovanja.

 Nakon obavljenog intervjua, Komisija će uz pismenu preporuku, Gradonačelniku Grada Bihaća predložiti rang listu najboljih kandidata, na saglasnost.

Odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora donijet će Gradsko vijeće Bihać.

Konačno imenovanje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Protiv Odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora, svaki učesnik u konkursu i svaki drugi član javnosti može podnijeti prigovor Gradonačelniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić