javni pozivi

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

datum objave: 31.01.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ br. 15/11 i 4/14 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 6/15 i 12/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje da se:

PONIŠTAVA

Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 98/2019 od 27.12.2019.godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 26.12.2019.godine, te raspisuje

PONOVNI  JAVNI  KONKURS
za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora
u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ......................................................................………………....1 (jedan)

- članova …………………………...............................……………………..2 (dva)

Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa