javni pozivi

Ponovni javni konkrus za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u Turističkoj zajednici Grada Bihaća

datum objave: 05.03.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 13. Statuta Turističke zajednice Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 12/18), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje:

 Ponovni javni konkrus za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u Turističkoj zajednici Grada Bihaća

I NADZORNI ODBOR

- članova ………………………….......................1 (jedan)

 

II OPIS POZICIJE

 Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:

- donosi statut Turističke zajednice grada,

- donosi poslovnik o svome radu,

- donosi godišnji program rada sa finansijskim planom,

- usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun,

- donosi pravilnik o radu,

- odlučuje o korištenju sredstava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

- provodi proceduru izbora direktora javnim konkursom u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

III MANDAT I NAKNADA ZA RAD

            Član Nadzornog odbora se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja, a za svoj rad u Nadzornom odboru ima pravo na naknadu u skladu sa važećim zakonskim propisima, koja će se isplaćivati iz sredstava Turističke zajednice. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika.

IV OPĆI USLOVI

         Kandidat za poziciju koje su predmet ovog javnog konkursa mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane Zakonom:

  1. da je državljani BiH,
  2. da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa,
  4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
  5. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak,
  6. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
  7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
  8. da nije izabrani zvaničnik, nosioc sudskih ili izvršnih funkcija, ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
  9. da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora, ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,
  10. da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kom aplicira na poziciju člana Nadzornog odbora.

 

V  STEPEN OBRAZOVANJA,  STRUČNA SPREMA I OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE

         Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:

          

VI POTREBNI DOKUMENTI

             Kandidati su dužni dostaviti prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

             Prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija.

             Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija slijedećih dokumenata:

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 5. i 6. bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VII OSTALE NAPOMENE

Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ .

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, na adresu:

 Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, ulica Bosanska broj 4., 77000 Bihać

 sa naznakom: «Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora u Turističkoj zajednici Grada Bihaća - NE OTVARATI».

Komisija će uz poštivanje zakonskih načela, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvrđenih zakonom sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju, i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj imenovanja.

Nakon obavljenog intervjua, Komisija će uz pismenu preporuku, Gradonačelniku Grada Bihaća predložiti rang listu najboljih kandidata, i istu dostaviti Gradonačelniku na dalje razmatranje.

 Odluku o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora donijet će Gradonačelnik, uz saglasnost  Gradskog vijeća u skladu sa Odlukom i ovim Statutom.

Konačno imenovanje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Protiv Odluke o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora, svaki učesnik u konkursu i svaki drugi član javnosti može podnijeti prigovor Gradonačelniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić