javni pozivi

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

datum objave: 17.05.2019

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijima, postupku odabira i načinu dodjele sredstava Budžeta Grada Bihaća za su/financiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD),  («Službeni glasnik Općine Bihać» broj 1/13), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

I

Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu.

II

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju OCD registrovane u BiH, čiji će se projekti realizirati u tekućoj budžetskoj godini, na području Grada Bihaća, a odnose se na prioritetne oblasti:

 1. Ljudska prava, prava djeteta i  prava manjinskih grupa
 2. Jačanje demokracije, a naročito većeg učešća žena i mladih u društvenom životu
 3. Zapošljavanje, a naročito rješavanje problema nezaposlenosti mladih
 4. Socijalna uključenost, socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, a naročito: pomoć žrtvama rata, raseljenim licima-povratnicima, pomoć starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci s različitim ometenostima u razvoju, djeci bez roditeljskog staranja, djeci i mladima asocijalnog ponašanja, žrtvama nasilja u porodici, disfunkcionalnim porodicama i porodicama u stanju izražene socijalne potrebe
 5. Obrazovanje, a naročito opismenjavanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija, profesionalna orijentacija mladih, edukativni i drugi programi za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (alkoholizam, nikotinizam, droga, prosjačenje, prostitucija i drugi oblici društveno neprihvatljivog ponašanja)
 6. Sport, a naročito razvoj amaterskog sporta, sportske aktivnosti za djecu i omladinu, sportsko-rekreativni sadržaji za građane uključujući i invalidne osobe, pomoć talentiranim sportistima, te razvoj i unapređenje sportske infrastrukture
 7. Ekologija, a naročito promocija zaštite i unapređenja životne sredine i zdravog življenja.

III

 Po javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše dva (2) projekta čiji budžet ne prelazi iznos od 4.000,00 KM po predloženom projektu.

Predlagać projekta može potraživati ukupan iznos sredstava za realizaciju projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan posebno naznačiti u prijavnom obrascu i projektu kojeg predlaže.

IV

Dokumenti za podnošenje prijedloga projekta su:

 1. Smjernice za podnosioce prijedloga projekta i kriteriji za odabir
 2. Projektni prijedlog
 3. Pregled budžeta i plan potrošnje
 4. Logički okvir rada
 5. Plan aktivnosti i promocije
 6. Administrativni podaci o podnodsiocu prijedloga
 7. Finansijski identifikacioni formular
 8. Izjava o podobnosti
 9. Lista za provjeru.

Set dokumenata za podnošenje prijedloga projekta Grad Bihać osigurava svim zainteresiranim OCD, koje žele aplicirati na javni poziv.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv, može se preuzeti lično  u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grada Bihaća, radnim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati i na web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org). Pitanja u vezi s javnim pozivom, mogu se postaviti putem  e-mail adrese s naznakom: „Za javni poziv“ . Odgovori na upite, bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 dana od prijema upita ili putem gore navedene e-mail adrese.

 V

Osim dokumenata iz tačke IV ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:

 1. Statut OCD-a
 2. Rješenje o upisu u registar udruženja kod nadležnog ministarstva (kopija)
 3. Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata
 4. Završni račun za prethodnu poslovnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu)
 5. Dokaz da su obezbijeđena vlastita sredstva ili sredstva od drugog donatora za dio projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima iz budžeta Grada Bihaća
 6. Izjava ovlaštenog predlagača projekta da nije dobio sredstva od drugog donatora za dio projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima budžeta Grada Bihaća
 7. Detaljan narativni i finansijski izvještaj s dokazima o namjenskom utrošku sredstava ako su predlagaču projekta dodijeljena budžetska sredstva iz prethodne godine za realizaciju projekta.

VI

Osnovni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

 1. Područje na kojem se projekat realizira
 2. Procenat stanovništva ili određenih kategorija, koje će osjetiti efekte projekta
 3. Korist zajednice od realizacije projekta
 4. Realizacijom projekta osigurava se zapošljavanje
 5. Projekat je od posebnog značaja za mlade
 6. Projekat je od uticaja na realizaciju drugih projekata u općini
 7. Učešće predlagača projekta vlastitim ili donatorskim sredstvima
 8. Održivost projekta.

Dodatni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

 1. Inovativni aspekt projekta
 2. Posjedovanje ljudskih resursa za realizaciju projekta (lista osoblja)
 3. Uključenost volontera, a naročito mladih u realizaciji projekta
 4. Uspješnost u realizaciji ranijih projekata
 5. Iz projekta je vidljiv definisan i jasan način praćenja evaluacije projekta.

Eliminatorni kriteriji, koji diskvalificiraju predloženi projekat su:

VII

Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, ulica Bosanska 4, s naznakom: Komisija za odabir projekata i dodjelu sredstava „Prijava projekta“, a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grad Bihać.

O primljenoj pošiljci u Gradu Bihaću će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.

VIII

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana na web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org). Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuje se sistemom bodovanja po utvrđenim kriterijima. Utvrđena rang lista za sufinansiranje projekata OCD u budžetskoj godini na koju se javni poziv odnosi, objavljuje se na web stranici i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

Nepotpuni i neblagovremeni projekti se ne uzimaju u razmatranje.

Predlagačima neblagovremenih, nepotpunih, diskvalificiranih projekata, te projekata koji su uvršteni na rang listu, ali za njihovo sufinansiranje nedostaju raspoloživa sredstva, dostavlja se pismena obavijest s obrazloženjem. Međusobna prava i obaveze između Grada Bihać i OCD kojima budu dodijeljena sredstva za sufinansiranje projekata uredit će se  ugovorom.                                                                                            

Prilozi potrebni za prijavu na poziv       

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić